Ang Pagpapatawad Ng Allah Sa Sinadyang Kasalanan At Hindi Sinadya

Ang Pagpapatawad Ng Allah Sa Sinadyang Kasalanan At Hindi Sinadya

Kapwa ba napapatawad ng Allah ang kasalanang sadya at hindi sinasadya at ano ang pagkakaiba nit ...

Ang Adzan at ang Iqāmah

Ang Adzan at ang Iqāmah

Mainam sa mga naga-Adzan na taasan niya ang kanyang boses dahil napakalaking biyaya ito. ...

Filipino, Nasorpresa ang mga Tao sa Ganda ng Adzān

Filipino, Nasorpresa ang mga Tao sa Ganda ng Adzān

Nasorpresa ang mga tao sa Riyāḍ nang marinig nila ang boses niya ang ganda. ...

Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Anak ng isang sikat na Philippine Action Movie Star na si Robin "Abdul Aziz" Padilla. ...

Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang tamang kahulugan ng Ḥajj Mabroor na kung saan ay nakasanayang pagbati sa mga taong nagsasag ...

Ang Zakāh sa Lupang Naka-loan

Ang Zakāh sa Lupang Naka-loan

Depende sa pamamaraan ng sangla at depende rin sa usapan sa tao o sa kompanya kung saan ka naki ...

Ang Pag-aayuno… Walang Sugat na Operasyon

Ang Pag-aayuno… Walang Sugat na Operasyon

“Higit na mainam sa inyo ang mag-ayuno kung inyo lamang nalalaman.” ...

Mga Palatandaan ng Laylatul Qadr

Mga Palatandaan ng Laylatul Qadr

Hinggil sa palatandaan ng Laylatul Qadr ay nangangailangan ng tiyak na katibayan. ...

Kailan Matatagpuan ang Laylatul Qadr?

Kailan Matatagpuan ang Laylatul Qadr?

Ang Laylatul Qadr ay matatagpuan sa gabi ng huling sampung araw ng Ramaḍân. ...

Ang Kahulugan ng Laylatul Qadr at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Laylatul Qadr at ang Kahalagahan Nito

Ang literal na kahulugan ng Laylatul Qadr sa wikang tagalog ay gabi ng kapasyahan o kaya'y gabi ...

Ang Kahulugan ng I’tikâf

Ang Kahulugan ng I’tikâf

Isinasagawa ang I’tikâf sa pamamagitan ng paghiling ng kabutihan at umaasang makamit ang Laylat ...

Ang Kahulugan ng Tarâweeⱨ at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Tarâweeⱨ at ang Kahalagahan Nito

Sinumang magdasal ng Qiyâm (Tarâweeⱨ) bilang pananampalataya at hangad matamo ang gantimpala ay ...

Ang Kahulugan ng Suⱨoor at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Suⱨoor at ang Kahalagahan Nito

Kayo ay magsuⱨoor (kumain bago magbukang liwayway) sapagkat katotohanang may biyaya sa Suⱨoor. ...

Ang Kahulugan ng Ifṭâr at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Ifṭâr at ang Kahalagahan Nito

Patuloy na makakatanggap ng mabuti ang mga tao habang minamadali nila ang pag-ifṭâr. ...

Mga Taong Pinahintulutang Hindi na Mag-ayuno

Mga Taong Pinahintulutang Hindi na Mag-ayuno

Ang mga may karamdaman, ang mga nasa paglalakbay at ang mga matatandang lalaki at babae. ...

Mga Babaeng Hindi Puwedeng Mag-ayuno

Mga Babaeng Hindi Puwedeng Mag-ayuno

Mga babaeng nasa panahon ng regla, bagong panganak, nagdadalang tao at nagpapasuso ng sanggol. ...

Ang Pakikipagtalik Habang Nag-aayuno

Ang Pakikipagtalik Habang Nag-aayuno

Ipinagbabawal sa isang nag-aayuno na makipagtalik sa kanyang asawa habang siya'y nag-aayuno, ng ...

Ang Pagkain at Pagsuka nang Hindi Sinasadya

Ang Pagkain at Pagsuka nang Hindi Sinasadya

Kung ang isang nag-aayuno ay nakakain o nakainom nang hindi sinasadya ay hindi nasira ang kanya ...

Mga Nakakasira sa Pag-aayuno

Mga Nakakasira sa Pag-aayuno

Kailangan nating malaman kung ano ang mga nakakasira sa pag-aayuno. ...

Mga Kahalagahan ng Pag-aayuno

Mga Kahalagahan ng Pag-aayuno

Ang pinakadiwa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramaḍân ay upang magkaroon ng ganap na pagkatakot. ...