Ang Pananampalataya sa Kapalaran

Ang Pananampalataya sa Kapalaran

Itinakda ang mga kapalaran ng mga nilikha bago likhain ang mga kalangitan at kalupaan ng limamp ...

Ang Pananampalataya sa Huling Araw

Ang Pananampalataya sa Huling Araw

Ang Huling Araw ay ang Araw ng muling pagkabuhay, babangon ang lahat ng mga tao mula sa kani-ka ...

Ang Pananampalataya sa mga Propeta at Sugo

Ang Pananampalataya sa mga Propeta at Sugo

Ang mga Propeta at Sugo ay silang lahat ay matatapat at may ganap na pagkatakot ...

Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang mga Aklat na ipinababa ng Allah (SWT) sa Kanyang mga Propeta at Sugo ay para sa kabutihan n ...

Ang Pananampalataya sa mga Anghel

Ang Pananampalataya sa mga Anghel

Ang pananampalataya sa mga Anghel ay ang lubos na paniniwala na ang Allah (SWT) ay mayroong mga ...

Ang Pananampalataya sa Allah

Ang Pananampalataya sa Allah

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT), Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin, Siya lam ...

Ang Impiyernong Apoy

Ang Impiyernong Apoy

Nakakatindig ng balahibo ang sitwasyon ng mga taong pinaparusahan sa Impiyerno ...

Ang Paggunita Sa Allah

Ang Paggunita Sa Allah

Ang paggunita sa paggunita sa Allah ay nakapagpapaalis ng ligalig at lumbay ng puso ...

Ang Pananampalataya Ay Naaangkop Ang Apat

Ang Pananampalataya Ay Naaangkop Ang Apat

Naaangkop ang Fiṭrah, kaisipan, batas at ang pakiramdam ...

Ang Kahulugan ng Eemān

Ang Kahulugan ng Eemān

Ito ay ang pagtalima ng puso sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagsasagawa sa mga saligan nito ...

Mga Haligi ng Īmān

Mga Haligi ng Īmān

Ang pananampalataya sa Allah, sa mga Anghel, sa mga Kasulatan, sa mga Sugo, sa Huling Araw at s ...