Maging Mapagpasalamat Sa Allah

Maging Mapagpasalamat Sa Allah

Ipinangako ng Allah ang Kanyang di mabilang na biyaya para sa mga taong mapagpasalamat sa Kanya ...

Ang Pagsunod Sa Magulang

Ang Pagsunod Sa Magulang

Kabilang sa pinakamalaking kasalanan ang pag suway sa mga magulang ...

Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

Ang Amaanah sa literal na kahulugan niya ay ang tiwala o pagtitiwala ...

Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Mas mapalad ang mga taong nabubuhay dito sa Mundo na matiisin sa lahat ng bagay ...

Tayo Ay Magkakapatiran

Tayo Ay Magkakapatiran

Kailangan nating sabihin o ipakita na tayo ay magkakapatiran ...

Ang Pagpapakumbaba

Ang Pagpapakumbaba

Ito ay nagtatanggal ng kasakiman at pagmamalaki ...

Pahalagahan Natin Ang Ating Buhay

Pahalagahan Natin Ang Ating Buhay

Huwag tayong magpakaligaw sa mga makamundong bagay ...

Ang Pagpapalaki sa mga Bata

Ang Pagpapalaki sa mga Bata

Payuhan natin sila ng banal na salita upang huwag silang maligaw pa sa tamang landas ...

Papaano Maging Isang Muslim? (video)

Papaano Maging Isang Muslim? (video)

Napakagandang kasagutan tungkol sa katanungang papaano maging isang Muslim? ...

Ang Makamundong Bagay

Ang Makamundong Bagay

Huwag nating hayaang kainin tayo ng makamundong bagay na kung saan ay magdadala sa atin sa kapa ...

Bakit Tayo Nagmuslim?

Bakit Tayo Nagmuslim?

Sabi ng ibang tao, ang mga Muslim ay mamamatay tao, bandido terorista, padasalin pero marami na ...

Ang Diwa ng Islām

Ang Diwa ng Islām

Ang Islam ay isang katagang arabik hango sa salitang ugat na "salam" na nangangahuluganng kapay ...

Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Ang Pagdiwang sa Araw ng Pasko

Hindi iniatas para sa ating mga Muslim upang ipagdiwang ang anumang festival maliban lamang sa ...

Ang Salah Ay Tatak Ng Pananampalataya

Ang Salah Ay Tatak Ng Pananampalataya

Ang Salah ay mahalaga sa pananampalataya katulad din ng puso na mahalaga sa katawan ng tao ...