Ang Pagpapasuso ng Ina

Ang Pagpapasuso ng Ina

Ang gatas ng ina ay sapat na at kumpleto sa sustansiyang pangangailangan ng sanggol ...

Mga Payo sa mga Mag-asawa

Mga Payo sa mga Mag-asawa

Mga payo sa mga mag-asawa na mainam malaman ng bawat mag-asawa ...

Paano Maging Isang Mabuting Maybahay?

Paano Maging Isang Mabuting Maybahay?

Ang mabuting maybahay ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng kany ...

Ang Alituntunin ng Poligamiya

Ang Alituntunin ng Poligamiya

Ang poligamiya poligamiya ay maaaring maging ipinahihintulot, kanais-nais, kasuklam-suklam o ip ...

Mga Kaalaman sa Poligamiya

Mga Kaalaman sa Poligamiya

Maraming kaalaman ang mapupulot natin sa poligamiya kung bakit ito ipinahintulot sa isang lalak ...

Ang Poligamiya

Ang Poligamiya

Ito ay ipinahihintulot sa Islâm para sa sinumang lalaking may kakayahan, ngunit may limitasyon ...

Ang Alituntunin ng Pag-aasawa sa Islâm

Ang Alituntunin ng Pag-aasawa sa Islâm

Ito ay maaaring maging obligado, kanais-nais, kasuklam-suklam, ipinagbabawal o ipinahihintulot. ...

Ang Kahulugan ng Kasal

Ang Kahulugan ng Kasal

Ito ay isang kasunduan upang mapahintulutan ang bawat isa sa mag-asawa ng kasiyahan sa isa't is ...

Ang Pagpili sa Babaeng Mapapangasawa

Ang Pagpili sa Babaeng Mapapangasawa

Ipinag-utos sa sinumang lalaking nagnanais na mag-asawa na pumili ng babaeng kanyang mapapangas ...

Ang Pagkakasundo Ng Dalawang Asawa

Ang Pagkakasundo Ng Dalawang Asawa

Isa sa magandang gawin ay huwag isipin na kayo ay magkahati sa piling ng inyong asawa ...