Qur’ân & Sunnah

Ḥadeeth Al-Qudsi: “O Aking mga Alipin…”

Ḥadeeth Al-Qudsi: “O Aking mga Alipin…”

Katotohanang kayo ay nagkakamali sa gabi at umaga, ngunit Ako ang nagpapatawad ng lahat ng mga kamal ...

Saligan

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ito ay tumatalakay hinggil sa pagkakapatiran sa Islām (video) ...

Pagsamba

Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Anak ng isang sikat na Philippine Action Movie Star na si Robin "Abdul Aziz" Padilla. ...

Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang tamang kahulugan ng Ḥajj Mabroor na kung saan ay nakasanayang pagbati sa mga taong nagsasagawa n ...

Ang Zakāh sa Lupang Naka-loan

Ang Zakāh sa Lupang Naka-loan

Depende sa pamamaraan ng sangla at depende rin sa usapan sa tao o sa kompanya kung saan ka nakipag-u ...

Ang Pag-aayuno… Walang Sugat na Operasyon

Ang Pag-aayuno… Walang Sugat na Operasyon

“Higit na mainam sa inyo ang mag-ayuno kung inyo lamang nalalaman.” ...

Not Found