Tatlong Uri Ng Nusuk Sa Hajj

Tatlong Uri Ng Nusuk Sa Hajj

tatlong uri ng nusuk hinggil sa pagsasagawa ng Hajj: Tamattu', Qiraan at Ifraad. ...

Ang Hajar Aswad ay Napakaputi

Ang Hajar Aswad ay Napakaputi

Ibinaba ang Ḥajar Aswad mula sa Paraiso, at ito ay higit na maputi kaysa sa gatas o higit na ma ...

Ang Kahalagahan ng Hajj

Ang Kahalagahan ng Hajj

Ang pagsasagawa ng Ḥajj ay isang itinakdang tungkulin ng bawat Muslim na may kakayahang gumugol ...

Ang Kahulugan ng Hajj

Ang Kahulugan ng Hajj

Ang Ḥajj ay ang pagdalaw sa banal na lugar sa Makkah upang bigyang-alaala ang matibay na panini ...