Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo

Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo

Ḥadeeth Nawawi 9: Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo ...

Ako ay Napag-utusang Makipaglaban sa mga Tao

Ako ay Napag-utusang Makipaglaban sa mga Tao

Matatamo nila mula sa akin ang pagkalinga sa kanilang mga dugo at sa kanilang mga salapi ...

Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang mga Aklat na ipinababa ng Allah (SWT) sa Kanyang mga Propeta at Sugo ay para sa kabutihan n ...

Ang Kahulugan ng Ayatul Kursi

Ang Kahulugan ng Ayatul Kursi

Ang Ayatul Kursi ang tinutukoy sa Sunnah na siyang pinakadakilang Ayah sa Qur'an ...

Ano Ang Pagkakaiba ng Qur’ân sa Bibliya?

Ano Ang Pagkakaiba ng Qur’ân sa Bibliya?

Ang mga Muslim ay naniniwala na ang Qur'ân ay gabay para sa sangkatauhan at ito ay salita ng Al ...

Ḥadeeth Al-Qudsi: “O Aking mga Alipin…”

Ḥadeeth Al-Qudsi: “O Aking mga Alipin…”

Katotohanang kayo ay nagkakamali sa gabi at umaga, ngunit Ako ang nagpapatawad ng lahat ng mga ...

Ang Pagsunod sa Sunnah (video)

Ang Pagsunod sa Sunnah (video)

Ang tinatalakay dito ay pagpapaliwanag sa tunay na kahulugan ng Sunnah. ...

Ang Kahulugan ng Qur’ân

Ang Kahulugan ng Qur’ân

Ito ay walang pag-aalinlangang nagmula sa Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) bilang patnubay sa mga tao ...

Ang Kahulugan ng Ḥadeeth

Ang Kahulugan ng Ḥadeeth

Ang Ḥadeeth ay anumang nakasaad kay Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam). ...

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

Kahit na ang iyong mga kasalanan ay umabot sa mataas na ulap ...

41- Pagsunod Sa Propeta

41- Pagsunod Sa Propeta

Hangga’t hindi sumunod ang kanyang kagustuhan sa anumang naiparating ng Propeta ...

40- Para Kang Isang Dayuhan o Manlalakbay

40- Para Kang Isang Dayuhan o Manlalakbay

Gawin mo ang iyong sarili sa mundo na para kang isang dayuhan o kaya’y manlalakbay ...

39- Ang Pagpapalagpas Sa pagkakamali at pagkakalimot

39- Ang Pagpapalagpas Sa pagkakamali at pagkakalimot

Pinalalagpas ng Allâh sa aking mga pamayanan ang kasalanang sanhi ng pagkakamali at pagkakalimo ...

38- Ang Sinumang Kumalaban Sa Aking Kapanalig

38- Ang Sinumang Kumalaban Sa Aking Kapanalig

Ang sinumang kumalaban sa mga mananampalatayang ay magiging kalaban niya ang Allâh ...

37- Ang Mga Kabutihan At Mga Kasamaan

37- Ang Mga Kabutihan At Mga Kasamaan

Katumbas ng sampung kabutihan hanggang pitong daang beses hanggang mas maraming beses ...

36- Ang Allâh Ay Matulungin Sa Kanyang Alipin

36- Ang Allâh Ay Matulungin Sa Kanyang Alipin

Ang Allâh ay matulungin sa (Kanyang) alipin habang ang alipin ay matulungin sa kanyang kapatid ...

35- Ang Kapatiran Sa Islām

35- Ang Kapatiran Sa Islām

Gawin ninyong tunay na alipin ng Allâh bilang magkakapatid sa pananampalataya ...

34- Baguhin Ang Kasamaan

34- Baguhin Ang Kasamaan

Sinuman sa inyo ang makakita ng gawaing masama ay baguhin niya ito ...

33- Ang Katibayan At Panunumpa

33- Ang Katibayan At Panunumpa

Ang paglalahad ng katibayan ay nararapat sa sinumang umaangkin ...

32- Huwag Maminsala

32- Huwag Maminsala

Huwag maminsala at huwag hayaang mapinsala ...