Ang Pagsunod sa Sunnah (video)

Ang Pagsunod sa Sunnah (video)

Ang tinatalakay dito ay pagpapaliwanag sa tunay na kahulugan ng Sunnah. ...

Ang Kahulugan ng Qur’ân

Ang Kahulugan ng Qur’ân

Ito ay walang pag-aalinlangang nagmula sa Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) bilang patnubay sa mga tao ...

Ang Kahulugan ng Ḥadeeth

Ang Kahulugan ng Ḥadeeth

Ang Ḥadeeth ay anumang nakasaad kay Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam). ...

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

Kahit na ang iyong mga kasalanan ay umabot sa mataas na ulap ...

41- Pagsunod Sa Propeta

41- Pagsunod Sa Propeta

Hangga’t hindi sumunod ang kanyang kagustuhan sa anumang naiparating ng Propeta ...

40- Para Kang Isang Dayuhan o Manlalakbay

40- Para Kang Isang Dayuhan o Manlalakbay

Gawin mo ang iyong sarili sa mundo na para kang isang dayuhan o kaya’y manlalakbay ...

39- Ang Pagpapalagpas Sa pagkakamali at pagkakalimot

39- Ang Pagpapalagpas Sa pagkakamali at pagkakalimot

Pinalalagpas ng Allâh sa aking mga pamayanan ang kasalanang sanhi ng pagkakamali at pagkakalimo ...

38- Ang Sinumang Kumalaban Sa Aking Kapanalig

38- Ang Sinumang Kumalaban Sa Aking Kapanalig

Ang sinumang kumalaban sa mga mananampalatayang ay magiging kalaban niya ang Allâh ...

37- Ang Mga Kabutihan At Mga Kasamaan

37- Ang Mga Kabutihan At Mga Kasamaan

Katumbas ng sampung kabutihan hanggang pitong daang beses hanggang mas maraming beses ...

36- Ang Allâh Ay Matulungin Sa Kanyang Alipin

36- Ang Allâh Ay Matulungin Sa Kanyang Alipin

Ang Allâh ay matulungin sa (Kanyang) alipin habang ang alipin ay matulungin sa kanyang kapatid ...

35- Ang Kapatiran Sa Islām

35- Ang Kapatiran Sa Islām

Gawin ninyong tunay na alipin ng Allâh bilang magkakapatid sa pananampalataya ...

34- Baguhin Ang Kasamaan

34- Baguhin Ang Kasamaan

Sinuman sa inyo ang makakita ng gawaing masama ay baguhin niya ito ...

33- Ang Katibayan At Panunumpa

33- Ang Katibayan At Panunumpa

Ang paglalahad ng katibayan ay nararapat sa sinumang umaangkin ...

32- Huwag Maminsala

32- Huwag Maminsala

Huwag maminsala at huwag hayaang mapinsala ...

31- Umiwas Ka Sa Mga Makamundong Bagay

31- Umiwas Ka Sa Mga Makamundong Bagay

Turuan mo ako ng isang gawain na kapag ito ay aking ginawa ay mamahalin ako ng Allâh ...

30- Awa Para Sa Inyo

30- Awa Para Sa Inyo

May mga bagay na hindi Niya binanggit kung ito ba ay ipinagbabawal o ipinag-uutos ...

29- Mga Pintuan Ng Kabutihan

29- Mga Pintuan Ng Kabutihan

Babangitin ko ba sa iyo ang mga pintuan ng kabutihan? ...

28- Ang Pakikinig At Pagsunod

28- Ang Pakikinig At Pagsunod

Ang pakikinig at pagsunod sa pinuno kahit na alipin pa ang mamumuno sa inyo ...

27- Ang Kabutihan At Kasalanan

27- Ang Kabutihan At Kasalanan

Ang kabutihan ay kagandahang-asal at ang kasalanan ay pag-aagam-agam sa sarili ...

26- Bawat Kasukasuan Ng Mga Tao

26- Bawat Kasukasuan Ng Mga Tao

Bawat kasukasuan at mga buto ng mga tao ay dapat mayroong kawang-gawa ...