Ang Adzan at ang Iqāmah

Ang Adzān at ang Iqāmah

Ang Adzan ay isang uri ng pagsamba sa Allǎh sa pamamagitan ng panawagan na kung saan pumasok na ang oras ng pagdarasal na may eksklusibong babanggitin. Ito ay ipinag-utos sa unang taon ng hijrah. Ito ay bilang babala sa mga taong nagpapaliban, at bilang paalala naman sa mga taong nakakalimot sa pagdarasal. Ang Iqāmah naman ay isang uri ng pagsamba sa Allǎh sa pamamagitan ng panawagan na kung saan isasagawa na ang pagdarasal. Kaya’t ang alituntunin ng Adzān at ang Iqāmah ay Fardu Kifāyah – ibig sabihin ay obligado na kung saan sapat na na may gagawa nito at hindi na magkakasala ang iba – subalit ito ay sa mga lalaki lamang. Ang mga taga-Adzān ng Propeta sa kanyang kapanahunan ay si Bilāl na anak ni Rabāḥ at Omar na anak ni Umm Maktoom sa Masjid An-Nabawi sa Madeenah. At si Abū Maḥdzūrah naman sa Masjidil Ḥarām sa Makkah.

Ganito ang binibigkas sa Adzan:

Allǎhu Akbarullǎhu Akbar. Allǎhu Akbarullǎhu Akbar. Ash-hadu Anlā ilāha illallǎh. Ash-hadu Anlā ilāha illallǎh. Ash-hadu Anna Muammadar Rasūlullǎh. Ash-hadu Anna Muammadar Rasūlullǎh. ayya Àlaalāh. ayya Àlaalāh. ayya Àlalfalā. ayya Àlalfalā. Allǎhu Akbarullǎhu Akbar. Lā ilāha illallǎh.

Ganito naman ang binibigkas sa Iqāmah:

Allǎhu Akbarullǎhu Akbar. Ash-hadu Anlā ilāha illallǎh.  Ash-hadu Anna Muammadar Rasūlullǎh. ayya Àlaalāh. ayya Àlalfalā. Qadqāmati alātu Qadqāmati alāh. Allǎhu Akbarullǎhu Akbar. Lā ilāha illallǎh.

Narito ang ilan sa mga kahalagahan o kagandahan ng pag-Adzan:

Ayon kay Abū Hurayrah kalugdan siya ng Allǎh, katotohanang ang Sugo ng Allǎh ay nagsabi: “Kung alam lang ng mga tao kung ano ang gantimpala sa panawagan (Adzan) at ang pagdarasal sa unang linya pagkatapos ay wala na silang matagpuan maliban lang sa pagbotohan ito ay magbotohan sila.”

Ayon kay Abū Hurayrah kalugdan siya ng Allǎh, kanyang sinabi: Sinabi ng Sugo ng Allǎh (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan): “Kapag itinawag na ang Adzan para sa pagdarasal ay tatalikod ang demonyon.”

Ayon kay Abū Hurayrah kalugdan siya ng Allǎh, ayon sa Propeta (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) ay kanyang sinabi: “Katotohanang ang taga-Adzan ay pinapatawad siya sa pamamagitan ng kanyang boses, at pinapatotoo ng bawat basa at tuyo na nakarig sa kanyang boses.”

Ayon kay Mu’awiyah kalugdan siya ng Allǎh, kanyang sinabi: Narinig ko ang Sugo ng Allǎh (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) na nagsasabi: “Ang mga taga-Adzan ay higit na matatas ang leeg sa mga tao sa araw ng paghuhukom.”

Ayon kay Umāmah kalugdan siya ng Allǎh, ayon sa Propeta (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) ay kanyang sinabi: “Ang taga-Adzan ay pinapatawad siya sa pamamagitan ng kanyang boses, at ang kanyang gantimpala ay katulad ng gantimpala ng taong nagdasal na kasama siya.”

Kaya’t mainam sa mga naga-Adzan na taasan niya ang kanyang boses sa pag-Adzān dahil sa napakalaking biyaya ito at lahat ng mga nakakarinig sa kanyang boses maging tao man, Jinn o anumang bagay ay magiging testigo para sa kanya sa araw ng paghuhukom.

Related Post