Kailan Mag-uumpisa ang Pag-aayuno?

Kailan Mag-uumpisa ang Pag-aayuno?

Kayo ay mag-ayuno kapag nakita ang buwan, at kayo ay tumigil sa pag-aayuno kapag nakita ang buw ...

Mga Taong Nararapat Tumanggap ng Zakāh

Mga Taong Nararapat Tumanggap ng Zakāh

Mayroong walong klaseng mga tao na nararapat tumanggap ng Zakāh ayon sa nabanggit sa banal na Q ...

Ang Kaparusahan ng Taong Hindi Nagbibigay ng Zakāh

Ang Kaparusahan ng Taong Hindi Nagbibigay ng Zakāh

Ang Zakāh ay obligado sa mga Muslim na may kakayahan at ang sinumang hindi magbigay nito ay mak ...

Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang pagsasagawa ng Omrah ay isa rin sa mga tungkulin ng mga Muslim lalaki man o babae. ...

Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang ibig sabihin ng Wuḍu ay ang paghuhugas sa ilang partikular na bahagi ng katawan sa pamamagi ...

Ṣalāh, Pagkain ng Kaluluwa ng Tao

Ṣalāh, Pagkain ng Kaluluwa ng Tao

Ang katawan ng tao ay mayroong dalawang bahagi, ang bawat bahagi nito ay nangangailangan ng pag ...

Mga Kahalagahan ng Ṣalāh (video)

Mga Kahalagahan ng Ṣalāh (video)

Mainam na pakinggan natin ang paksang ito tungkol sa kahalagahan ng Ṣalāh. ...

Ang Panalangin Kapag Nakita ang Buwan

Ang Panalangin Kapag Nakita ang Buwan

Bago mag-umpisa ang pag-aayuno sa buwan ng Ramaḍân ay kailangan munang silipin ang buwan. ...

Mga Haligi ng Pag-aayuno

Mga Haligi ng Pag-aayuno

Mayroong dalawang haligi ang pag-aayuno sa buwan ng Ramaḍân na kung saan ay nararapat na maisag ...

Ang Zakātul Fiṭr

Ang Zakātul Fiṭr

Ang Zakātul Fiṭr ay isang tungkulin ng bawat Muslim na ibinibigay sa mga mahihirap bago matapos ...

Ang Pagpapatubo Ng Salapi (Ribâ) ay Kabilang sa mga Mortal na Kasalanan

Ang Pagpapatubo Ng Salapi (Ribâ) ay Kabilang sa mga Mortal na Kasalanan

Ang pangangalakal ay ipinahihintulot sa Relihiyong Islâm, subalit ang pagpapatubo ng salapi o p ...

Ang Karunungang-itim (Black-Magic) ay Kabilang sa mga Mortal na Kasalanan

Ang Karunungang-itim (Black-Magic) ay Kabilang sa mga Mortal na Kasalanan

Ito ay ipinagbabawal sapagkat kabilang ito sa mga gawain ng mga Shaytan (demonyo). ...

Ang Pagtatambal sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ), ang Pinakamalaking Kasalanan

Ang Pagtatambal sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ), ang Pinakamalaking Kasalanan

Ito ay ang pagsamba o panalangin sa mga diyus-diyusan, rebulto, larawan o anumang mga huwad na ...

Araw ng mga Puso (video)

Araw ng mga Puso (video)

Ang tinatalakay dito ay tungkol sa Valentines Day o kaya'y Araw ng mga Puso kung ano ang panana ...

Mga Kahalagahan ng Buwan ng Ramaḍân

Mga Kahalagahan ng Buwan ng Ramaḍân

Sa buwan ng Ramaḍân ay dito ipinahayag ang banal na Qur'ân bilang patnubay sa sangkatauhan. ...

Ang Buwan ng Ramaḍân

Ang Buwan ng Ramaḍân

Ang buwan ng Ramaḍân ay buwan na kung saan ay nag-aayuno ang mga Muslim sa buong Mundo. ...

Ang Pitong mga Mortal na Kasalanan

Ang Pitong mga Mortal na Kasalanan

Sinabi ng Propeta: "Layuan ninyo ang pitong mga mortal na kasalanan!" ...

Christmas (video)

Christmas (video)

Sana ay maunawaan natin na ang pagdiwang ng Christmas o pagpapasko ay wala sa katuruan. ...

Ang Kahulugan ng Ṣawm

Ang Kahulugan ng Ṣawm

Ang Pag-aayuno sa buwan ng Ramaḍân ay isang tungkulin ng bawat Muslim lalaki at babae. ...

Ang Kahulugan ng Zakāh

Ang Kahulugan ng Zakāh

Ang Zakāh ay isang katungkulang kawang-gawa na kung saan ay ibinibigay sa mga taong nararapat n ...