Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Sa Islaam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pam ...

Ang Pagpatay ng Tao

Ang Pagpatay ng Tao

Ang tanging Tagapaglikha lamang ang may karapatang maghatol sa kamatayan ng tao. ...

Ang Pagpaparatang sa mga Babaeng Malilinis

Ang Pagpaparatang sa mga Babaeng Malilinis

Kapag hindi makapagtanghal ng apat na mga saksi ay hahampasin sila ng walumpung hampas ...

Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang sinumang mananampalataya na tumalikod sa araw ng digmaan laban sa mga hindi mananampalataya ...

Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang sinumang kumakamkam ng mga salapi ng mga ulila ay para bagang apoy ang kanyang kinakain ...

Ang Pagpapatawad Ng Allah Sa Sinadyang Kasalanan At Hindi Sinadya

Ang Pagpapatawad Ng Allah Sa Sinadyang Kasalanan At Hindi Sinadya

Kapwa ba napapatawad ng Allah ang kasalanang sadya at hindi sinasadya at ano ang pagkakaiba nit ...

Ang Pagpapatubo Ng Salapi (Ribâ) ay Kabilang sa mga Mortal na Kasalanan

Ang Pagpapatubo Ng Salapi (Ribâ) ay Kabilang sa mga Mortal na Kasalanan

Ang pangangalakal ay ipinahihintulot sa Relihiyong Islâm, subalit ang pagpapatubo ng salapi o p ...

Ang Karunungang-itim (Black-Magic) ay Kabilang sa mga Mortal na Kasalanan

Ang Karunungang-itim (Black-Magic) ay Kabilang sa mga Mortal na Kasalanan

Ito ay ipinagbabawal sapagkat kabilang ito sa mga gawain ng mga Shaytan (demonyo). ...

Ang Pagtatambal sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ), ang Pinakamalaking Kasalanan

Ang Pagtatambal sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ), ang Pinakamalaking Kasalanan

Ito ay ang pagsamba o panalangin sa mga diyus-diyusan, rebulto, larawan o anumang mga huwad na ...

Araw ng mga Puso (video)

Araw ng mga Puso (video)

Ang tinatalakay dito ay tungkol sa Valentines Day o kaya'y Araw ng mga Puso kung ano ang panana ...

Ang Pitong mga Mortal na Kasalanan

Ang Pitong mga Mortal na Kasalanan

Sinabi ng Propeta: "Layuan ninyo ang pitong mga mortal na kasalanan!" ...

Christmas (video)

Christmas (video)

Sana ay maunawaan natin na ang pagdiwang ng Christmas o pagpapasko ay wala sa katuruan. ...

Ang Pagtubos ng Kasalanan

Ang Pagtubos ng Kasalanan

Ang kasalanan ng tao ay hindi maipapasan sa iba sapagkat hahatulan ang sinumang tao ayon sa kan ...

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang mga Muslim ay hindi dapat na magdiwang ng kapanganakan ni Kristo dahil ito ay taliwas sa ka ...

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko ay nagsimula bilang isang pagdiriwang ng mga Pagano na ginaya ng Simbahang Katoliko. ...

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo ...

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

Kay rami nang nawalan ng karapatan at nagtamo ng hindi karapat-dapat para sa kanila ...

Ang Pagsisinungaling

Ang Pagsisinungaling

Ang pagsisinungaling ay kabaliktaran ng pagiging tapat ...

Ang Pagtsitsismis

Ang Pagtsitsismis

Ang pagtsitsismis ay ang paghahatid ng impormasyon sa mga tao ng may katiwalian ...

Ang Panlilibak Sa Kapwa

Ang Panlilibak Sa Kapwa

Gusto ba ng isa sa inyo na kumain ng laman ng patay niyang kapatid? ...