Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Hindi nababatid ng ilan na ang nararapat gawin sa pagdarasal ay ang pagkakaroon ng ganap na pan ...

Mga Nakakasira sa Wuḍu

Mga Nakakasira sa Wuḍu

Ang paghawak ng lalaki sa babae na maaari niyang pakasalan ng walang hadlang ...

Mga Sunnah ng Wuḍu

Mga Sunnah ng Wuḍu

Pangalagaan ang tubig na hindi masayang at hindi naman magkulang ...

Ang Adzan at ang Iqāmah

Ang Adzan at ang Iqāmah

Mainam sa mga naga-Adzan na taasan niya ang kanyang boses dahil napakalaking biyaya ito. ...

Filipino, Nasorpresa ang mga Tao sa Ganda ng Adzān

Filipino, Nasorpresa ang mga Tao sa Ganda ng Adzān

Nasorpresa ang mga tao sa Riyāḍ nang marinig nila ang boses niya ang ganda. ...

Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang ibig sabihin ng Wuḍu ay ang paghuhugas sa ilang partikular na bahagi ng katawan sa pamamagi ...

Ṣalāh, Pagkain ng Kaluluwa ng Tao

Ṣalāh, Pagkain ng Kaluluwa ng Tao

Ang katawan ng tao ay mayroong dalawang bahagi, ang bawat bahagi nito ay nangangailangan ng pag ...

Mga Kahalagahan ng Ṣalāh (video)

Mga Kahalagahan ng Ṣalāh (video)

Mainam na pakinggan natin ang paksang ito tungkol sa kahalagahan ng Ṣalāh. ...

Ang Kahulugan ng Ṣalāh

Ang Kahulugan ng Ṣalāh

Ito ay ikalawang haligi ng Islām na kung saan ay isang tungkulin na dapat gampanan ng bawat Mus ...

Ang Pagdarasal Ng Eid

Ang Pagdarasal Ng Eid

Ang mga Muslim ay mayroong dalawang Eid na kanilang idinaraos sa loob ng isang taon ...

Ang Ramadan Ay Buwan Ng Kapatawaran

Ang Ramadan Ay Buwan Ng Kapatawaran

Mayroong labing dalawang buwan sa isang taon at ang isang buwan ay kapatawaran ...