Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Ito yong araw na mabuti, ito yong araw na iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel ...

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting

Walang pagkain upang mag-break ng kanyang fasting dahil sa kahirapan ...

Paano Paghandaan ang Buwan ng Ramadaan?

Paano Paghandaan ang Buwan ng Ramadaan?

Iba’t iba ang pamamaraan ng mga tao sa kanilang paghahanda sa buwan ng Ramadaan ...

Maikling Kaalaman Sa Pag-aayuno

Maikling Kaalaman Sa Pag-aayuno

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadaan ay isang tungkulin ng bawat Muslim lalaki man o babae na na ...

Ang may Sakit at ang Nasa Paglalakbay sa Ramaḍān

Ang may Sakit at ang Nasa Paglalakbay sa Ramaḍān

Pinahihintulutan sila na huwag ng mag-ayuno subalit papalitan lang nila ang mga araw na hindi n ...

Ang Kahulugan ng Tarāweeḥ at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Tarāweeḥ at ang Kahalagahan Nito

Ito ay isang kanais-nais na pagdarasal na kung saan ay mainam na isagawa nang sabay-sabay (kong ...

Mabiyayang Buwan ng Ramadan

Mabiyayang Buwan ng Ramadan

Pakinggan natin mga kapatid ang napakagandang panayam tungkol sa mabiyayang buwan ng Ramadan. ...

Mga Katangian at Alituntunin sa Pag-aayuno

Mga Katangian at Alituntunin sa Pag-aayuno

Napakagandang paliwanag tungkol sa mga katangian at alituntunin sa pag-aayuni, sana'y makapagbi ...

Mga Magagandang At Mabubuting Gawain Sa Ramadan

Mga Magagandang At Mabubuting Gawain Sa Ramadan

Mga magaganda at mabubuting gawain sa Ramadhan, nawa'y makapulot tayo ng maraming mga aral. ...

Ang Pag-aayuno… Walang Sugat na Operasyon

Ang Pag-aayuno… Walang Sugat na Operasyon

“Higit na mainam sa inyo ang mag-ayuno kung inyo lamang nalalaman.” ...

Mga Palatandaan ng Laylatul Qadr

Mga Palatandaan ng Laylatul Qadr

Hinggil sa palatandaan ng Laylatul Qadr ay nangangailangan ng tiyak na katibayan. ...

Kailan Matatagpuan ang Laylatul Qadr?

Kailan Matatagpuan ang Laylatul Qadr?

Ang Laylatul Qadr ay matatagpuan sa gabi ng huling sampung araw ng Ramaḍân. ...

Ang Kahulugan ng Laylatul Qadr at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Laylatul Qadr at ang Kahalagahan Nito

Ang literal na kahulugan ng Laylatul Qadr sa wikang tagalog ay gabi ng kapasyahan o kaya'y gabi ...

Ang Kahulugan ng I’tikâf

Ang Kahulugan ng I’tikâf

Isinasagawa ang I’tikâf sa pamamagitan ng paghiling ng kabutihan at umaasang makamit ang Laylat ...

Ang Kahulugan ng Tarâweeⱨ at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Tarâweeⱨ at ang Kahalagahan Nito

Sinumang magdasal ng Qiyâm (Tarâweeⱨ) bilang pananampalataya at hangad matamo ang gantimpala ay ...

Ang Kahulugan ng Suⱨoor at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Suⱨoor at ang Kahalagahan Nito

Kayo ay magsuⱨoor (kumain bago magbukang liwayway) sapagkat katotohanang may biyaya sa Suⱨoor. ...

Ang Kahulugan ng Ifṭâr at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Ifṭâr at ang Kahalagahan Nito

Patuloy na makakatanggap ng mabuti ang mga tao habang minamadali nila ang pag-ifṭâr. ...

Mga Taong Pinahintulutang Hindi na Mag-ayuno

Mga Taong Pinahintulutang Hindi na Mag-ayuno

Ang mga may karamdaman, ang mga nasa paglalakbay at ang mga matatandang lalaki at babae. ...

Mga Babaeng Hindi Puwedeng Mag-ayuno

Mga Babaeng Hindi Puwedeng Mag-ayuno

Mga babaeng nasa panahon ng regla, bagong panganak, nagdadalang tao at nagpapasuso ng sanggol. ...

Ang Pakikipagtalik Habang Nag-aayuno

Ang Pakikipagtalik Habang Nag-aayuno

Ipinagbabawal sa isang nag-aayuno na makipagtalik sa kanyang asawa habang siya'y nag-aayuno, ng ...