Ang Kahulugan ng Ṣalāh

Ang Kahulugan ng Ṣalāh

Ito ay ikalawang haligi ng Islām na kung saan ay isang tungkulin na dapat gampanan ng bawat Mus ...

Ang Pagtubos ng Kasalanan

Ang Pagtubos ng Kasalanan

Ang kasalanan ng tao ay hindi maipapasan sa iba sapagkat hahatulan ang sinumang tao ayon sa kan ...

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang mga Muslim ay hindi dapat na magdiwang ng kapanganakan ni Kristo dahil ito ay taliwas sa ka ...

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko ay nagsimula bilang isang pagdiriwang ng mga Pagano na ginaya ng Simbahang Katoliko. ...

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo ...

Ang Pag-aayuno Ng Anim Na Araw

Ang Pag-aayuno Ng Anim Na Araw

Sikapin nating makapag-ayuno pa ng anim na araw sa Shawwaal ...

Ang Pagdarasal Ng Eid

Ang Pagdarasal Ng Eid

Ang mga Muslim ay mayroong dalawang Eid na kanilang idinaraos sa loob ng isang taon ...

Ang Ramadan Ay Buwan Ng Kapatawaran

Ang Ramadan Ay Buwan Ng Kapatawaran

Mayroong labing dalawang buwan sa isang taon at ang isang buwan ay kapatawaran ...

Ang Ramadan Ay Eskuwelahan

Ang Ramadan Ay Eskuwelahan

Ang buwan ng Ramadan ay isang eskuwelahan para sa pagbabago ...

Ang Paghahanda Sa Ramadan

Ang Paghahanda Sa Ramadan

Ang paghahanda sa pagdating ng buwan ng Ramadan ...

Ang Pag-aayuno

Ang Pag-aayuno

Ang pagpigil at pag-iwas sa pagkain, inumin, pakikipagtalik at sa lahat ng mga nakakasira ...

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

Ang Pagsaksi Sa Kabulaanan

Kay rami nang nawalan ng karapatan at nagtamo ng hindi karapat-dapat para sa kanila ...

Ang Pagsisinungaling

Ang Pagsisinungaling

Ang pagsisinungaling ay kabaliktaran ng pagiging tapat ...

Ang Pagtsitsismis

Ang Pagtsitsismis

Ang pagtsitsismis ay ang paghahatid ng impormasyon sa mga tao ng may katiwalian ...

Ang Kahalagahan Ng ‘Aashooraa

Ang Kahalagahan Ng ‘Aashooraa

Kabilang sa kahalagahan ng pag-aayuno sa 'aashooraa ay mabubura ang isang taon na naunang kasal ...

Ang Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Aashooraa

Ang Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Aashooraa

Ang araw ng ‘Aashooraa ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram ...

Ang Panlilibak Sa Kapwa

Ang Panlilibak Sa Kapwa

Gusto ba ng isa sa inyo na kumain ng laman ng patay niyang kapatid? ...

Ang Pagmamanman Sa Kapwa

Ang Pagmamanman Sa Kapwa

Ang pagmamanman ay isang gawaing makapagdulot ng kapinsalaan sa kapwa tungo sa pagkamuhi at awa ...

Ang Pagdududa Ng Masama Sa Kapwa

Ang Pagdududa Ng Masama Sa Kapwa

Ang pagdududa ng masama sa kapwa ay isang katangian ng taong makitid ang pag-iisip ...

Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Arafah

Pag-aayuno Sa Araw Ng ‘Arafah

Ang pag-aayuno sa araw ng ‘arafah ay binubura nito ang dalawang taon na kasalanan ...