Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ito ay kinuha mula sa salitang (‘aqd) kontrata, at ito ay ang pagtali at paghigpit ng malakas ...

Ang Kahulugan ng Shahādatayn

Ang Kahulugan ng Shahādatayn

Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allǎh, at ako ay sumasaks ...

Ang Tatlong Kategorya ng Tawheed

Ang Tatlong Kategorya ng Tawheed

Nararapat nating paniwalaan na ang Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) ang Tagapaglikha at Tagapanustos ...

Ang Kahulugan ng Tawheed

Ang Kahulugan ng Tawheed

Ito ay ang paniniwala na ang Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) ang nag-iisang tunay na Diyos na karapa ...

Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allah

Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allah

Ito ang ritwal na pagpapatunay sa kaisahan ng Diyos kaya kailangan nating malaman ang mga kundi ...

Sino Ang Allah?

Sino Ang Allah?

Pansariling pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng sangkatauhan at sanlibutan ...