Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Ayon kay Ibnu ‘Abbaas kalugdan silang dalawa ng Allah, kanyang sinabi:

Dumating ang Propeta (SAW) sa Madeenah at nakita niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sa araw ng ‘Aashooraa. At kanyang sinabi: Ano ba ito? Sinabi nila: Ito yong araw na mabuti, ito yong araw na iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel (ang mga nanampalataya na mga kasama ni Musa) mula sa kanilang mga kalaban kaya nag-ayuno si Musa. Kanyang sinabi: Ako ang higit na may karapatan kay Musa kaisa sa inyo, kaya nag-ayuno siya at ipinag-utos niya ang pag-ayuno rito. (Iniulat ni Al-Bukhaari)

Pakinggan natin ang video na ito mga kapatid para sa karagdagang kaalaman tungkol sa araw ng ‘Aashooraa.

By: Mojahid Gumander

Related Post