Khadeejah Bint Khuwaylid

Khadeejah Bint Khuwaylid

Khadeejah bint Khuwaylid bin Asad bin ‘Abd Al-Ojja bin Qusay Al-Qurashiyyah Al-Asadiyyah ...

Walang Kasin-tulad Na Pakikitungo

Walang Kasin-tulad Na Pakikitungo

Sikapin natinng maging huwaran natin ang Propeta sa pag-uugali at mabuting pakikitungo sa kapwa ...

Umupa Ng Kabayo Si Omar Bin Al-Khattaab

Umupa Ng Kabayo Si Omar Bin Al-Khattaab

Kasaysayan ng isang pinuno ng mga nananampalataya na umupa lang ng kabayo para pumunta sa kanya ...

Si Propeta Ay Isang Ulila Noong Bata Pa

Si Propeta Ay Isang Ulila Noong Bata Pa

Siya ay isang ulila noong siya ay bata pa bagkus hindi pa naipanganak ay naging ulila na ...

Ang Mabuting Kamatayan

Ang Mabuting Kamatayan

Ang Husnul Khatimah o Mabuting Kamatayan, napakagandang paliwanag mga kapatid pakinggan natin. ...

Si Abū Bakr As-Ṣiddeeq

Si Abū Bakr As-Ṣiddeeq

Ang ibig sabihin ng As-Ṣiddeeq ay matapat, at tinawag siya na As-Ṣiddeeq dahil sa paniniwala ni ...

Ang Pag-asawa ni Propeta Muhammad ng Marami (video)

Ang Pag-asawa ni Propeta Muhammad ng Marami (video)

Hindi nag-asawa ng marami ang Propeta dahil sa kanyang sobrang pagnanasa sa babae. ...

Ang Israa wal Mi’raaj at ang Pagdarasal

Ang Israa wal Mi’raaj at ang Pagdarasal

Doon ipinag-utos ng Allǎh kay Propeta ang pagdarasal ng limampung beses (50x) sa loob ng isang ...

Ang Israa wal Mi’raaj at ang mga Propeta

Ang Israa wal Mi’raaj at ang mga Propeta

Kasama ng Propeta sa kanyang pag-Israa wal Mi’raaj si Jibreel (Anghel Gabriel) at ang kanyang s ...

Maikling Talambuhay Ni Propeta Muhammad

Maikling Talambuhay Ni Propeta Muhammad

Ang pinagmulang angkan, mga kamag-anak, mga asawa at mga anak ni Propeta Muhammad. ...

Si Hesus Ay Nagsabi Na Mayroong Darating Na Isang Sugo

Si Hesus Ay Nagsabi Na Mayroong Darating Na Isang Sugo

Hesus (sumakanya ang kapayapaan) ay nagpatotoo sa naunang Kasulatan at nagbigay ng magandang ba ...

May Himala Po Ba si Propeta Muḥammad? (video)

May Himala Po Ba si Propeta Muḥammad? (video)

Ang pinakamalaking himala ni Propeta Muḥammad sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan ay ...

Ang Kaarawan ni Propeta Muḥammad (video)

Ang Kaarawan ni Propeta Muḥammad (video)

Ano ba ang batayan upang masabi na tayo ay nagmamahal kay Propeta Muḥammad sumakanya ang pagpap ...

Sino si Propeta Muḥammad? (video)

Sino si Propeta Muḥammad? (video)

Maikling panayam tungkol sa talambuhay ni Propeta Muḥammad (Sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at ...

Ang Huling Propeta At Sugo

Ang Huling Propeta At Sugo

Siya ay Arabo na nagmula sa angkan ni Propeta Ismael na anak ni Propeta Abraham ...

Mga Kaugalian ng Propeta

Mga Kaugalian ng Propeta

Siya ay laging nananalangin sa Allâh na gawing mabuti ang kanyang ugali samantalang siya na ang ...

Ang Kabutihang Ugali

Ang Kabutihang Ugali

Ang taong nananampalataya ay hindi nagmamataas o pinagmamataasan ang kanyang kapwa ...

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Ito yong araw na mabuti, ito yong araw na iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel ...

Hindi ka Pinabayaan ng Allah

Hindi ka Pinabayaan ng Allah

Si Propeta Muhammad nang maputol sa kanya ang rebilasyon siya ay lubos na nalungkot ...