Khadeejah Bint Khuwaylid

Khadeejah bint Khuwaylid na unang asawa ng Propeta

Si Khadeejah bint Khuwaylid ang unang asawa ng Propeta at siya rin ang unang naniwala sa Propeta tungkol sa kanyang paanyaya sa kaisahan ng Allǎh

Bismillah, Alḥamdulillah, Waṣṣalaatu Wassalaamu ‘Alaa Rasoolillah…

Ang kompletong pangalan ni Khadeejah (kalugdan siya ng Allǎh) ay si Khadeejah bint Khuwaylid bin Asad bin ‘Abd Al-Ojja bin Qusay Al-Qurashiyyah Al-Asadiyyah. At ang kanyang ina naman ay si Faaṭimah bint Zaaidah.

Siya ang unang napangasawa ni Propeta Muḥammad (صلى الله عليه وسلم) apatnapung (40) taong gulang siya nang magpakasal sa Propeta samanatala ang Propeta naman ay nasa dalawampu’t limang (25) taong gulang. Hindi nagpakasal ang Propeta sa ibang babae noong buhay pa si Khadeejah, saka pa nag-asawa ang Propeta nang mamatay na si Khadeejah.

Siya ay balo at dalawang beses nakapag-asawa bago niya makilala ang Propeta. Ang kanyang mga naging asawa ay si Abu Haalah At-Tameemi, at si ‘Ateeq bin ‘Aaid Al-Makhzoomi.

Siya ay hindi sumaba kailan man sa mga rebulto o anumang mga imahen na sinasamba ng mga tao noon pa man kahit na hindi pa niya nakilala ang Propeta.

Siya ang kauna-unahang yumakap sa Islām kung saan naniwala sa paanyaya ng kanyang asawang Propeta tungkol sa kaisahan ng Allǎh (سبحانه وتعالى).

Ang mga anak ng Propeta sa kanyang asawa na si Khadeejah ay sila:

  1. Zaynab
  2. Ruqayyah
  3. Ummo Kulthoom
  4. Faaṭimah
  5. Al-Qaasim
  6. ‘Abdullah

Namatay si Khadeejah noong tatlong taon bago maganap ang Hijrah o kaya ay pag-ibakwit ng Propeta mula Makkah tungo sa Madeenah, at bago maganap ang Israa wal Mi’raaj.

Sa isang Ḥadeeth, ayon kay Anas bin Maalik (kalugdan siya ng Allǎh), sinabi ni Propeta Muḥammad (صلى الله عليه وسلم): “Ang mainam na mga babaeng nilalang ay apat: Maria na anak ni Emraan, Aasiyah na asawa ni Paraon, Khadeejah na anak ni Khuwaylid at Faaimah na anak ni Muammad.” Ang Ḥadeeth na ito ay isang pagkakasalin ng kahulugan lamang mula sa tekstong arabik na makikita sa Tafseer Ibnu Katheer.

Related Post