Hindi ka Pinabayaan ng Allah

Si Propeta Muhammad (SAW) nang maputol sa kanya ang rebilasyon o ang kapahayagan mula sa Allah (SWT), siya ay lubos na nalungkot, sa loob ng anim na buwan ay walang bumama sa kanya na kapahayagan mula sa Allah (SWT) at kanyang inakala o inisip na galit sa kanya ang Allah (SWT) o pinabayaan na siya ng kanyang Panginoon subalit pagkaraan ng halos anim na buwan ay ipinahayag ng ALlah (SWT) sa kanya ang isang chapter sa Qur’an, ang isang Surah na ito ay nagpapabatid na hindi siya pinabayaan ng kanyang Panginoon, ang Surah Ad-Duha…

Ustadz Muamar Esmail

Related Post