Si Abū Bakr As-Ṣiddeeq

 

Si Abu Bakr As-SiddeeqSi Abū Bakr As-Ṣiddeeq ay ang kanyang tunay na pangalan ay Àbdullǎh bin Othmān… Ang kanyang palayaw ay Abū Bakr, at ang kanyang titulo naman ay As-Ṣiddeeq. Ang ibig sabihin ng As-Ṣiddeeq ay matapat, at tinawag siya na As-Ṣiddeeq dahil sa paniniwala niya kay Propeta Muḥammad (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) nang makarating sa kanya ang balita na ang Propeta ay nag-Israa wal Mi’raaj ay pinaniwalanan niya agad ng walang pag-aalinlangan samantalang ang mga tao naman ay nagpapasinungaling at hindi naniniwala sa Propeta, kaya dahil dito ay tinawag siya ni Propeta Muḥammad (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) na As-Ṣiddeeq.

Si Abū Bakr As-Ṣiddeeq ay matalik na kaibigan ni Propeta Muḥammad (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) kaya noong dumating kay Proepta ang kapahayagan bilang Propeta ng Allǎh ay agad siyang pumunta kay Abū Bakr As-Ṣiddeeq, ibinalita niya sa kanya ang kanyang pagka-Propeta at inaanyayahan niya si Abū Bakr As-Ṣiddeeq na maniwala sa kaisahan ng Allǎh, at si Abū Bakr As-Ṣiddeeq naman ay agad naniwala kay Propeta Muḥammad (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) ng buong katapatan, at si Abū Bakr As-Ṣiddeeq ang kauna-unahang lalaki na yumakap sa pananampalatayang Islām.

Ipinanganak si Abū Bakr As-Ṣiddeeq noong pagkalipas ng taon ng Elepante ng dalawang taon at anim na buwan. Ang ibig sabihin ng taon ng Elepante ay taon na kung saan lulusubin ng hari sa Ḥabashah ang Ka’bah upang wasakin ito kasama ang kanyang maraming kawal, sumakay sila sa mga malalaking Elepante. Taong ng Elepante din ang kapanganakan ni Propeta Muḥammad (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan).

Nag-anyaya si Abū Bakr As-Ṣiddeeq sa mga tao hinggil sa kaisahan ng Allǎh, kaya nag-Muslim sa kanya ang mga mabubuting mga tao na sila: Othmān bin Affān, Zubayr bin Al-Àwām, Àbudulrahmān bin Àwf, Sa’d bin Abi Waqqāṣ, at Ṭalḥah bin Obaydullǎh.

Related Post