Qur’ân & Sunnah

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

42- Malawak Ang Pagpapatawad Ng Allâh

Kahit na ang iyong mga kasalanan ay umabot sa mataas na ulap ...

Saligan

Mga Haligi ng Īmān

Mga Haligi ng Īmān

Ang pananampalataya sa Allah, sa mga Anghel, sa mga Kasulatan, sa mga Sugo, sa Huling Araw at sa kap ...

Pagsamba

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang Pagdiwang ng Kapanganakan ni Kristo

Ang mga Muslim ay hindi dapat na magdiwang ng kapanganakan ni Kristo dahil ito ay taliwas sa katurua ...

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko at Bagong Taon (video)

Ang Pasko ay nagsimula bilang isang pagdiriwang ng mga Pagano na ginaya ng Simbahang Katoliko. ...

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po Tayong Magdiwang

Huwag po tayong magdiwang ng Christmas o kapanganakan ni Kristo ...

Ang Pag-aayuno Ng Anim Na Araw

Ang Pag-aayuno Ng Anim Na Araw

Sikapin nating makapag-ayuno pa ng anim na araw sa Shawwaal ...

Pamumuhay

Propeta Muḥammad