Ang Pagda’wah sa Social Media

Ang Pagda’wah sa Social Media

Ang taong masikap sa kaalaman at pagda’wah sa Islam ay lubos na pinagpapala ...

Maging Mapagpasalamat Sa Allah

Maging Mapagpasalamat Sa Allah

Ipinangako ng Allah ang Kanyang di mabilang na biyaya para sa mga taong mapagpasalamat sa Kanya ...

Ang Pagsunod Sa Magulang

Ang Pagsunod Sa Magulang

Kabilang sa pinakamalaking kasalanan ang pag suway sa mga magulang ...

Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

Ang Amaanah sa literal na kahulugan niya ay ang tiwala o pagtitiwala ...

Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Mas mapalad ang mga taong nabubuhay dito sa Mundo na matiisin sa lahat ng bagay ...

Tayo Ay Magkakapatiran

Tayo Ay Magkakapatiran

Kailangan nating sabihin o ipakita na tayo ay magkakapatiran ...

Ang Pagpapakumbaba

Ang Pagpapakumbaba

Ito ay nagtatanggal ng kasakiman at pagmamalaki ...

Pahalagahan Natin Ang Ating Buhay

Pahalagahan Natin Ang Ating Buhay

Huwag tayong magpakaligaw sa mga makamundong bagay ...

Nang Aking Matagpuan Ang Islam

Nang Aking Matagpuan Ang Islam

Ngayon taas noo ako na naging isang Muslim dahil dito ko natagpuan ang kagandahan ng buhay ...

Ang Pagpapalaki sa mga Bata

Ang Pagpapalaki sa mga Bata

Payuhan natin sila ng banal na salita upang huwag silang maligaw pa sa tamang landas ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Sister Liza

Ang Pagyakap sa Islām ni Sister Liza

Nararamdaman ko ang biyaya ng pagkapanganak muli o pagpapatawad ng mga kasalanan ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Reynaldo Bariga

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Reynaldo Bariga

Ang nagustuhan ko sa mga Muslim ay ang pagkakaroon ng friendly at matulungin. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Welmer Baldoza

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Welmer Baldoza

Nagustuhan ko sa Islām ay ang magandang kaugalian ng mga Brothers and Sisters at ang pagdarasal ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Arthur Mediodia

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Arthur Mediodia

Sa dati kong Relihiyon si Hesus ay Diyos, pero sa Islām si Hesus ay Propeta. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Dennis Parrocha

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Dennis Parrocha

Nagustuhan ko sa Islam ay ang paniniwalang si Allǎh lamang ang nag-iisang Diyos. ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Engr. Luis Gabuyo

Ang Pagyakap sa Islām ni Engr. Luis Gabuyo

Nakita ko ang tunay na Relihiyon, at nakilala ko ang tunay na Panginoon na Siyang naglalang sa ...

Ang Pagyakap sa Islām ng Legendary Singer na si Friedie Aguilar

Ang Pagyakap sa Islām ng Legendary Singer na si Friedie Aguilar

Nawa’y maging matatag siya at ang kanyang pamilaya sa pananampalatayang Islām. ...

Papaano Maging Isang Muslim? (video)

Papaano Maging Isang Muslim? (video)

Napakagandang kasagutan tungkol sa katanungang papaano maging isang Muslim? ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Jerry Garcia

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Jerry Garcia

Sa ngayon ay nakatitiyak na ako sa aking bagong relihiyon na ito ang tunay na relihiyon na ibin ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Enrique Gualvez

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Enrique Gualvez

Naisip ko na sa pagpasok ko sa Islam ay maitutuwid ko ang mali kong pamumuhay. ...