Ang Paggunita Sa Allah

Ang Paggunita Sa Allah

Ang paggunita sa paggunita sa Allah ay nakapagpapaalis ng ligalig at lumbay ng puso ...

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ito ay tumatalakay hinggil sa pagkakapatiran sa Islām (video) ...

Ang Pananampalataya Ay Naaangkop Ang Apat

Ang Pananampalataya Ay Naaangkop Ang Apat

Naaangkop ang Fiṭrah, kaisipan, batas at ang pakiramdam ...

Ang Kahulugan Ng Muslim

Ang Kahulugan Ng Muslim

Ito ay katawagan sa taong tumatalima, sumusunod, sumusuko at nagpapasakop sa nag-iisang tunay n ...

Mga Haligi Ng Islām

Mga Haligi Ng Islām

Lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng napakaputing damit at ang buhok ay napakaitim ...

Ang Kahulugan ng Eemān

Ang Kahulugan ng Eemān

Ito ay ang pagtalima ng puso sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagsasagawa sa mga saligan nito ...

Ang Kahulugan Ng Islām

Ang Kahulugan Ng Islām

Ito ay galing sa salitang arabik na Salām na ang kahulugan nito ay kapayapaan ...

Mga Haligi ng Īmān

Mga Haligi ng Īmān

Ang pananampalataya sa Allah, sa mga Anghel, sa mga Kasulatan, sa mga Sugo, sa Huling Araw at s ...

Ang Tatlong Antas Sa Relihiyon

Ang Tatlong Antas Sa Relihiyon

Ang Muslim, Mu'min at Muhsin ay mayroong pagkakaibahan ng kahulugan ...

Ang Kahulugan ng Shahādatayn

Ang Kahulugan ng Shahādatayn

Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allǎh, at ako ay sumasaks ...

Ang Tatlong Kategorya ng Tawheed

Ang Tatlong Kategorya ng Tawheed

Nararapat nating paniwalaan na ang Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) ang Tagapaglikha at Tagapanustos ...

Ang Kahulugan ng Tawheed

Ang Kahulugan ng Tawheed

Ito ay ang paniniwala na ang Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) ang nag-iisang tunay na Diyos na karapa ...

Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allah

Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allah

Ito ang ritwal na pagpapatunay sa kaisahan ng Diyos kaya kailangan nating malaman ang mga kundi ...

Sino Ang Allah?

Sino Ang Allah?

Pansariling pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng sangkatauhan at sanlibutan ...

Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Para sa mga kababayan natin na nais malaman ang 5 Haligi ng Islam at lalong-lalo na sa mga bago ...

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ito ay kinuha mula sa salitang (‘aqd) kontrata, at ito ay ang pagtali at paghigpit ng malakas ...

Ang Pananampalataya sa Kapalaran

Ang Pananampalataya sa Kapalaran

Itinakda ang mga kapalaran ng mga nilikha bago likhain ang mga kalangitan at kalupaan ng limamp ...

Ang Pananampalataya sa Huling Araw

Ang Pananampalataya sa Huling Araw

Ang Huling Araw ay ang Araw ng muling pagkabuhay, babangon ang lahat ng mga tao mula sa kani-ka ...

Ang Pananampalataya sa mga Propeta at Sugo

Ang Pananampalataya sa mga Propeta at Sugo

Ang mga Propeta at Sugo ay silang lahat ay matatapat at may ganap na pagkatakot ...

Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang Pananampalataya sa mga Aklat

Ang mga Aklat na ipinababa ng Allah (SWT) sa Kanyang mga Propeta at Sugo ay para sa kabutihan n ...