Mga Taong Pinahintulutang Hindi na Mag-ayuno

Mga Taong Pinahintulutang Hindi na Mag-ayuno

Ang mga taong pinahintulutang hindi na mag-ayuno subalit magkakaroon ng Qaḍâ ibig sabihin ay papalitan na lamang nila ang mga araw na hindi nila napag-ayunuhan pagkatapos ng Ramaḍân:

  1. Ang mga may karamdamang may lunas pa.
  2. Ang  mga nasa paglalakbay.

Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. سورة البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “Datapuwa’t sinuman sa inyo ang may karamdaman o nasa paglalakbay, ang nakatakdang bilang (mga araw na hindi napag-ayunuhan ay papalitan na lamang) sa ibang mga araw.” (Al-Baqarah 2:184)

Ang mga tao naman na pinahintulutang hindi na mag-ayuno subalit magkakaroon ng Fidyah ibig sabihin ay magpapakain na lamang araw-araw ng isang mahirap sa mga araw ng Ramaḍân:

1. Ang mga may karamdamang wala ng lunas.

Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. سورة البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “At sa mga walang kakayahan sa pag-aayuno ay may fidyah (o kabayaran) na magpakain ng isang mahirap (miskeen).” (Al-Baqarah 2:184)

2. Ang mga matatandang lalaki at babae. Ayon kay Ibnu Àbbâs (Raḍi-Allǎhu Ànhâ) kanyang sinabi: “Binigyang labis na kalayaan ang matatanda na huminto sa pag-aayuno subalit magpakain araw-araw ng isang mahirap, at hindi na siya magkakaroon ng Qaâ.” Iniulat ang Ⱨadeeth na ito nina Ad-Dâr Qutni at Al-Ⱨâkim. Tingnan ang Subulus Salâm, Sharⱨ Buloogh Al-Marâm, Ⱨadeeth 24/639, Ikalawang Bahagi, Pahina 173.

Related Post