Mga Haligi ng Īmān

Bismillah, Alhamdulillah

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW) na pinakahuling Propeta at Sugo.

Ang Īmān o pananampalataya ay mayroong anim na haligi na kung saan ay kailangang malaman ng bawat Muslim lalaki man o babae. Narito ang limang haligi ng Īmān:

  1. Pananampalataya sa Kaisahan ng Allah.
  2. Pananampalataya sa Kanyang mga Anghel.
  3. Pananampalataya sa Kanyang mga Aklat o Kasulatan.
  4. Pananampalataya sa Kanyang mga Propeta at Sugo.
  5. Pananampalataya sa Huling Araw.
  6. Pananampalataya sa Qadar (Kapalaran o Tadhana) mabuti man ito o masama.

Ayon kay Omar (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: Isang araw habang kami ay nakaupo sa tabi ng Sugo ng Allah (SAW) ay lumitaw sa amin ang isang lalaking napakaputi ang damit, napakaitim ang buhok, walang nakikita sa kanya na bakas ng paglalakbay, at walang nakakakilala sa kanya ni isa man sa amin, hanggang sa siya ay umupo sa harapan ng Propeta, itinumbok niya ang kanyang dalawang tuhod sa dalawang tuhod ng Propeta, at ipinatong niya ang kanyang dalawang palad sa dalawang hita ng Propeta, at kanyang sinabi: O Muhammad! Banggitin mo sa akin ang tungkol sa Islām? At sinabi ng Sugo ng Allah (SAW): “Ang Islām ay yaong pagsasaksi na walang diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay Sugo ng Allah, at pagsasagawa ng Salāh, at pagbibigay ng Zakāh, at pag-aayuno sa Ramadān, at pagsasagawa ng Hajj sa Bahay ng Allah (sa Ka’bah) kung sakaling ito ay kaya mo.” Kanyang sinabi: Tama ka. Kaya nagulat kami sa kanya dahil siya ay nagtatanong sa Propeta subalit siya rin ang nagsasabi na tama ang Propeta! Kanyang sinabi: At banggitin mo sa akin ang tungkol sa Īmān? Sinabi niya: “Yaong pananampalataya sa Allah, at sa Kanyang mga Anghel, at sa Kanyang mga Aklat, at sa Kanyang mga Sugo, at sa Huling Araw, at pananampalataya sa Qadar mabuti man ito o masama.” Kanyang sinabi: Tama ka. Kanyang sinabi: At banggitin mo sa akin ang tungkol sa Iḫsaan? Sinabi niya: “Yaong sambahin mo ang Allah na parang nakikita mo Siya datapuwa’t kahit na hindi mo man Siya nakikita ay katotohanang Siya ay nakikita ka Niya.” Kanyang sinabi: At banggitin mo sa akin ang tungkol sa takdang Oras (Huling Araw)? Sinabi niya: “Ang tinatanong tungkol dito ay hindi higit na nakakaalam kaysa sa nagtatanong.” Kanyang sinabi: At banggitin mo sa akin ang mga palatandaan nito? Sinabi niya: “Yaong ipanganganak ng babaeng alila ang kanyang amo, at makikita mo ang mga nakayapak, mga nakahubad, mga dukhang mamamastol na magpapaligsahan sa pagpapatayo ng mga matataas na gusali.” Pagkatapos ay umalis siya at ako ay napatahimik ng ilang sandal, pagkatapos ay sinabi niya: “O Omar, alam mo ba kung sino yaong nagtatanong?” Sinabi ko: Ang Allah at ang Kanyang Sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi niya: “Katotohanang siya si Jibreel (Anghel Gabriel), siya ay dumating sa inyo upang ituro sa inyo ang inyong relihiyon.”

Iniulat ang Ḫadeeth na ito ni Muslim (8).

Related Post