Panginoon na Siyang naglalang sa akin

Ang Pagyakap sa Islām ni Engr. Luis Gabuyo

Nakita ko ang tunay na Relihiyon, at nakilala ko ang tunay na Panginoon na Siyang naglalang sa ...

Ang Istinja’ at Ang Paggamit ng Palikuran

Ang Istinjā’ at Ang Paggamit ng Palikuran

Nararapat sa sinumang Muslim na maghugas pagkatapos umihi o dumumi, at alamin ang tamang paggam ...

Ang Pagyakap sa Islām ni Freddie Aguilar

Ang Pagyakap sa Islām ng Legendary Singer na si Friedie Aguilar

Nawa’y maging matatag siya at ang kanyang pamilaya sa pananampalatayang Islām. ...

Typhoon Yolanda (Haiyan)

Bagyong Yolanda sa Pilipinas

Mga dahilan kung bakit dumarating ang mga trahedya, matinding tiisin o pagsubok sa sangkatauhan ...

araw ng pagkaligtas ni Moises

Araw ng Pagkaligtas ni Moises at Pagkalunod ni Paraon (video)

Araw ng pagkaligtas ni Propeta Moises sumakanya ang kapayapaan mula kay Paraon. ...

mainam na mag-ayuno sa araw na ito

Ȁshoorā, Ang Ikasampung Araw ng Buwan ng Muḥarram

Ang araw ng Ȁshoorâ ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muḥarram. ...

Paano maging isang Muslim?

Papaano Maging Isang Muslim? (video)

Napakagandang kasagutan tungkol sa katanungang papaano maging isang Muslim? ...

Quennie Padilla, Pagkatapos Magsagawa ng Ḥajj (video)

Anak ng isang sikat na Philippine Action Movie Star na si Robin "Abdul Aziz" Padilla. ...

Hajj Mabroor ang madalas ibinabati sa mga taong nagsasawa ng Hajj

Ang Kahulugan ng Ḥajj Mabroor (video)

Ang tamang kahulugan ng Ḥajj Mabroor na kung saan ay nakasanayang pagbati sa mga taong nagsasag ...

Ang Pagkakapatiran sa Islam

Ang Pagkakapatiran Sa Islām

Ito ay tumatalakay hinggil sa pagkakapatiran sa Islām (video) ...

Zakah sa Lupang Naka-loan

Ang Zakāh sa Lupang Naka-loan

Depende sa pamamaraan ng sangla at depende rin sa usapan sa tao o sa kompanya kung saan ka naki ...

Natagpuan ko ang Kaibahan ng mga Diyos sa Tunay na Nag-iisang Diyos

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Jerry Garcia

Sa ngayon ay nakatitiyak na ako sa aking bagong relihiyon na ito ang tunay na relihiyon na ibin ...

Ang Pagsangla ng Lupa at Ginto

Ang Pagsangla ng Lupa at Ginto

Ang pagsangla ng lupa sa atin ay kapalit ng halaga na inutang na may kasunduan. ...

Ako ay Naakit sa Kaugalian ng mga Tunay na Muslim

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Enrique Gualvez

Naisip ko na sa pagpasok ko sa Islam ay maitutuwid ko ang mali kong pamumuhay. ...

Ang Pag-aayuno… Walang Sugat na Operasyon

Ang Pag-aayuno… Walang Sugat na Operasyon

“Higit na mainam sa inyo ang mag-ayuno kung inyo lamang nalalaman.” ...

Mga Palatandaan ng Laylatul Qadr

Mga Palatandaan ng Laylatul Qadr

Hinggil sa palatandaan ng Laylatul Qadr ay nangangailangan ng tiyak na katibayan. ...

Kailan Matatagpuan ang Laylatul Qadr?

Kailan Matatagpuan ang Laylatul Qadr?

Ang Laylatul Qadr ay matatagpuan sa gabi ng huling sampung araw ng Ramaḍân. ...

Laylatol Qadr

Ang Kahulugan ng Laylatul Qadr at ang Kahalagahan Nito

Ang literal na kahulugan ng Laylatul Qadr sa wikang tagalog ay gabi ng kapasyahan o kaya'y gabi ...

napag-alaman ko na isa lang pala ang Diyos

Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Maycho Pelaez

Akala ko noon, ang Islām ay isang maling paniniwala pero gabi-gabi ko binabasa ang aklat ng Isl ...

Ang Kahulugan ng Ifṭâr at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Ifṭâr at ang Kahalagahan Nito

Patuloy na makakatanggap ng mabuti ang mga tao habang minamadali nila ang pag-ifṭâr. ...