Kaugalin ng Propeta

Mga Kaugalian ng Propeta

Siya ay laging nananalangin sa Allâh na gawing mabuti ang kanyang ugali samantalang siya na ang ...

Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Hindi nababatid ng ilan na ang nararapat gawin sa pagdarasal ay ang pagkakaroon ng ganap na pan ...

Ang Kabutihang Ugali

Ang taong nananampalataya ay hindi nagmamataas o pinagmamataasan ang kanyang kapwa ...

Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Sa Islaam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pam ...

Ang Pagpatay ng Tao

Ang tanging Tagapaglikha lamang ang may karapatang maghatol sa kamatayan ng tao. ...

Ang Pagpaparatang sa mga Babaeng Malilinis

Kapag hindi makapagtanghal ng apat na mga saksi ay hahampasin sila ng walumpung hampas ...

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid o Madrasah

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Higit na mainam kung ang Zakāh ay hindi gamitin para sa paggawa ng Masjid at Madrasah. ...

Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang sinumang mananampalataya na tumalikod sa araw ng digmaan laban sa mga hindi mananampalataya ...

Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang sinumang kumakamkam ng mga salapi ng mga ulila ay para bagang apoy ang kanyang kinakain ...

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Ito yong araw na mabuti, ito yong araw na iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel ...

Ano ang Limang Haligi ng Islam?

Para sa mga kababayan natin na nais malaman ang 5 Haligi ng Islam at lalong-lalo na sa mga bago ...

Hindi ka Pinabayaan ng Allah

Si Propeta Muhammad nang maputol sa kanya ang rebilasyon siya ay lubos na nalungkot ...

Paparating na Naman ang Bagong Taon

Namumuhay tayo dito sa Mundo na taon-taon ay nagbabago ...

Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa hajj simula sa Al-Ihram hanggang sa Tawaf Al-Wid ...

Ang Kabutihan ng Hajj

Pagpapaliwanag tungkol sa kabutihan ng Hajj na ito’y nakapagbubura ng mga kasalanan. ...

Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo

Ḥadeeth Nawawi 9: Anumang Bagay na Aking Ipinagbawal sa Inyo ay Iwasan Ninyo ...

Ako ay Napag-utusang Makipaglaban sa mga Tao

Matatamo nila mula sa akin ang pagkalinga sa kanilang mga dugo at sa kanilang mga salapi ...

Mga Nakakasira sa Wuḍu

Ang paghawak ng lalaki sa babae na maaari niyang pakasalan ng walang hadlang ...

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ito ay kinuha mula sa salitang (‘aqd) kontrata, at ito ay ang pagtali at paghigpit ng malakas ...

Mga Sunnah ng Wuḍu

Pangalagaan ang tubig na hindi masayang at hindi naman magkulang ...