Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Ang Taong Okasyonal ang Pagdarasal

Hindi nababatid ng ilan na ang nararapat gawin sa pagdarasal ay ang pagkakaroon ng ganap na pan ...

Ang Kabutihang Ugali

Ang Kabutihang Ugali

Ang taong nananampalataya ay hindi nagmamataas o pinagmamataasan ang kanyang kapwa ...

Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Ang Pagtutulungan sa Kasalanan

Sa Islaam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pam ...

Ang Pagpatay ng Tao

Ang Pagpatay ng Tao

Ang tanging Tagapaglikha lamang ang may karapatang maghatol sa kamatayan ng tao. ...

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Higit na mainam kung ang Zakāh ay hindi gamitin para sa paggawa ng Masjid at Madrasah. ...

Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang Pagtalikod Sa Araw Ng Digmaan

Ang sinumang mananampalataya na tumalikod sa araw ng digmaan laban sa mga hindi mananampalataya ...

Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang Pagkain ng Salapi ng Ulila

Ang sinumang kumakamkam ng mga salapi ng mga ulila ay para bagang apoy ang kanyang kinakain ...

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Araw ng Pagkaligtas ni Musa at ang Kanyang mga Kasama

Ito yong araw na mabuti, ito yong araw na iniligtas ng Allah ang mga angkan ng Israel ...

Paparating na Naman ang Bagong Taon

Paparating na Naman ang Bagong Taon

Namumuhay tayo dito sa Mundo na taon-taon ay nagbabago ...

Ako ay Napag-utusang Makipaglaban sa mga Tao

Ako ay Napag-utusang Makipaglaban sa mga Tao

Matatamo nila mula sa akin ang pagkalinga sa kanilang mga dugo at sa kanilang mga salapi ...

Mga Nakakasira sa Wuḍu

Mga Nakakasira sa Wuḍu

Ang paghawak ng lalaki sa babae na maaari niyang pakasalan ng walang hadlang ...

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ang Kahulugan ng ‘Aqeedah

Ito ay kinuha mula sa salitang (‘aqd) kontrata, at ito ay ang pagtali at paghigpit ng malakas ...

Mga Sunnah ng Wuḍu

Mga Sunnah ng Wuḍu

Pangalagaan ang tubig na hindi masayang at hindi naman magkulang ...

Ang Pananampalataya sa Allah

Ang Pananampalataya sa Allah

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT), Siya lamang ang karapat-dapat nating purihin, Siya lam ...

Ang Impiyernong Apoy

Ang Impiyernong Apoy

Nakakatindig ng balahibo ang sitwasyon ng mga taong pinaparusahan sa Impiyerno ...

Walang Kasin-tulad Na Pakikitungo

Walang Kasin-tulad Na Pakikitungo

Sikapin natinng maging huwaran natin ang Propeta sa pag-uugali at mabuting pakikitungo sa kapwa ...

Ang Buhay

Ang Buhay

Ang pagsisimula ng buhay ng isang tao ay masasabi na nagsimula noong ito ay nabuo sa sinapupuna ...

Ang Pagiging Simple

Ang Pagiging Simple

Komportable sa pagiging simple subalit simpleng presentable ...

Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Ang Buhay Natin Dito Sa Mundo

Mas mapalad ang mga taong nabubuhay dito sa Mundo na matiisin sa lahat ng bagay ...

Huwag Gayahin Ang Walang Katiyakan

Huwag Gayahin Ang Walang Katiyakan

Ang video na ito ay isang khutba na naganap sa Masjid Marzouq Al-Badr, Kuwait City na ang pamag ...