Ang Kahulugan ng Tawheed

Ang Kahulugan ng Tawheed

Ito ay ang paniniwala na ang Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) ang nag-iisang tunay na Diyos na karapa ...

Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allah

Mga Kundisyon ng Lā ilāha illa-Allah

Ito ang ritwal na pagpapatunay sa kaisahan ng Diyos kaya kailangan nating malaman ang mga kundi ...

Sino Ang Allah?

Sino Ang Allah?

Pansariling pangalan ng nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng sangkatauhan at sanlibutan ...