Bakit Tayo Nagmuslim?

Bro. Abdul Aziz Camama

Sabi ng ibang tao ang mga Muslim ay mamamatay tao, bandido terorista, padasalin pero marami namang hindi sinusunod sa katuruan ng Islam. Wag natin tingnan ang kanilang ginagawa sapagkat ang tunay na Muslim ay ang sumusunod sa turo ng Allah at may kapayapaan sa puso.

Ating natuklasan at nabasa sa pamphlet na ito pala ang daan at tayo’y namulat sa katotohanan at liwanag. Lahat ng mga nanampalataya sa panginoong Diyos ay nararapat maniwala kay Hesus (sumakanya ang kapayapaan) bilang dakilang Propeta at Sugo ng Diyos. Ngayong tayo’y nagmuslim na gampanan at isagawa natin ang mga aral ng Allah, hindi sapat na batayan lang nalaman natin na may nag-iisang Diyos, palakasin natin ang ating iman (pananampalataya) sa Diyos upang hindi na tayo mag-alinlangan pa sa ating relihiyong Islam. Ito na ang orihinal na Relihiyon sapagkat ito ang Relihiyon ng mga Propeta tulad nila Moises, David, Abraham, Hesus at Muhammad sumakanila ang kapayapaan, nilikha tayo ng Allah upang sambahin Siya at katakutan sa lahat ng bagay, iwasan natin ang nakakasira sa ating pananampalataya, ang paggawa ng masama, pang-aapi sa kapwa, pagsuway sa magulang, pag-inom ng alak, pagsusugal at iba pang mga ipinagbawal sapagkat ito’y hindi kinalulugdan ng Allah.

Hangga’t tayo ay nabubuhay magtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa dito sa lupa upang anihin sa araw ng paghuhukom ng tayo’y hindi mapasama sa mga taong talunan.

Related Post