Dapat Marunong Mangalaga Ng Amaanah

11-8-2014 EdrisBismillah… Ang Amaanah sa literal na kahulugan niya ay ang tiwala o pagtitiwala, ito ay maaaring pinagkatiwala sa atin ng Panginoon o pinagkatiwala sa atin ng tao. At ang kanyang kahulugan at ibig sabihin sa Shari’ah o sa batas ng Islam ay ang mga uri ng pagsamba na dapat ipatupad ng isang alipin ng Allah (SWT) tulad ng Salah, Zakat, Sawm, Hajj o Omrah sa may kakayahan, kaya pagdating sa Islam ang Amaanah sa atin ni Allah (SWT) ay ang pangalagaan natin ang Islam at ipatupad ito sa ating buhay at ipamahagi.

Lahat ng klase ng ebaadah o pagsamba ay Amaanah sa atin ni Allah (SWT) na dapat natin gampanan, hindi natin ito maaaring talikuran bagkus ito ay dapat natin ipatupad ng walang labis at walang kulang. Ibig sabihin ay hindi tayo mag-shirk, mag-kufr o mag-bid’ah. At bilang Muslim, tayong lahat ay dapat marunong mangalaga ng Amaanah galing sa Allah (SWT).

At sa tao naman, ang ano mang bagay, ari-arian na pinagkatiwala sa atin ng tao ay pwedi siyang tawagin na wadee’ah. Ang wadee’ah ay uri din siya ng Amaanah ngunit ito’y para sa isang tao na iniwanan niya sa isang tao upang pangalagaan, tulad halimbawa ng laptop, cellphone, pera at iba pa.

Upang pangalagaan ng isang Muslim ang Amaanah ay dapat kung paano iniwan ng isang Muslim sa isang Muslim ang bagay na pinagkatiwala niya dapat sa ganong kundisyon niya ito makukuha, walang labis at walang kulang. Halimbawa: Nag-iwan ang isang Muslim sa isang kapwa Muslim ng laptop, kung hindi nila ito napagkasunduan na pweding gamitin ng napag-iwanan ay hindi niya ito pweding gamitin o pakialaman dahil masisisra ang Amaanah at hindi nila ito napag-usapan ngunit kung ang Amaanah ay may pahintulot na gamitin sa may-ari ay saka pa lang ito pweding gamitin ng taga tanggap ng Amaanah.

Ngunit dapat malaman ng bawat Muslim na ang lahat ng wadee’ah ay Amaanah o papasok sa Amaanah ngunit hindi lahat ng Amaanah ay wadee’ah dahil ang wadee’ah ito ay mga bagay lamang na iniiwan ng tao sa kapwa tao, hindi tulad ng Amaanah na ito ay maaaring kautusan ni Allah (SWT) at mga bagay na iniwan ng tao sa kapwa tao. At ang dalil ng Muslim para sa pagpapangalaga ng Amaanah ay marami sa Banal na Qur’an at sa Hadeeth ngunit magbibigay lamang tayo ng isang talata bilang patnubay na dapat pangalagaan ng Muslim ang mga Amaanah sa kanya bilang uri ito ng pagsamba kay Allah (SWT).

Sinabi ng Allah (SWT) sa Surah An-Nisaa (the woman): “Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo na inyong ibalik (tuparin) ang mga pagtitiwala (amaanaat) sa may nagmama-ari nito.” (4:58).

Mula sa panulat ni Bro. Edris Ronald Tan.

Related Post