Ang Pagyakap sa Islām ni Bro. Jerry Garcia

Natagpuan ko ang Kaibahan ng mga Diyos sa Tunay na Nag-iisang DiyosNagtala ng kasaysayan na ito

Bismillaahir- Rahmaanir- Raheem

Assalamo Alaikom Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh… Ako ay Jerry C. Garcia at Ahmad ang napili kong pangalan sa Islam. Kasalukuyang nagtratrabaho ako bilang isang security guard sa bangko ng National Bank of Kuwait.

Sa isang taon kong pamamalagi dito sa Kuwait ay marami akong kasamahan na mga Muslim ang nagbigay sa akin ng mga babasahin ng tungkol sa Islam at dito ko nabasa ang tungkol  kung saan nararapat na i-alay ang pagsamba at ito ay  tunay na nag-iisang Diyos ang Allah. At ang isa pang naka-akit sa akin upang yakapin ko ang Islam ay nakita ko sa Islam ang pagka-kaisa ng mga Muslim sa pagkaka-isa nila sa pagsamba at pagsunod sa mga kautusan ng Allah.

Dito sa Islam ay natagpuan ko ang kaibahan ng mga Diyos sa tunay na nag-iisang Diyos. Sa dati kong relihiyon na Jehovas Witnesses ay Jehova o Yaweh ang katawagan sa pangalan ng Diyos at iba din ang pamamaraan ng pagdarasal subalit sa Islam dito ko natiyak kung sino talaga ang tunay na Diyos, ang Allah at ang tamang pamamaraan ng pagdarasal. Nang dahil sa nasaksihan kong mga katotohanan ay kusa kong niyakap ang Islam ng buong puso’t isipan. Sa ngayon ay nakatitiyak na ako sa aking bagong relihiyon na ito ang tunay na relihiyon na ibinigay sa atin ng tunay at nag-iisang Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Related Post