Mga Kaugalian ng Propeta

Kaugalin ng Propeta

Bismillâh, Alhamdulillâh…

Ang bawat papuri ay para sa Allâh (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Nawa’y ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW), ang pinakahuling Propeta at Sugo.

Narito po mga kapatid ang ilan sa mga kaugalian ng pinakahuling Propeta at Sugo ng Allâh na si Muhammad (SAW).

Si Propeta Muhammad (SAW) ay walang pinintasan kahit na ano.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay hindi namimintas sa pagkain, kung gusto niya ay kakainin niya at kung hindi naman ay iniiwanan niya.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay nauuna magbati ng kapayapaan sa kanyang nasasalubong.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay nakikihalubilo sa mga mahihirap.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay umuupo sa kung saan natatapos ang mga nakaupo.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay pinakamahusay na tao.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay pinakamatapang na tao.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay hindi tumatanggi sa kahilingan.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay nagtitiis sa mga padsubok.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay kapag mayroon siyang hindi gusto ay mapapansin ito sa kanyang mukha.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay wala siyang nasaktan na tao maliban lang kung ito ay alang-alang sa Allâh (SWT).

Si Propeta Muhammad (SAW) ay hindi nadadala ng lubos na kaligayahan at pagmamataas ng tagumpay.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay kinasusuklaman niya ang pagsisinungaling.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay higit niyang kinalulugdan ang patuloy na gawain.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay higit na mayroong pangangamba at matagal na pagdarasal kaisa sa mga tao.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay kapag nasa kanyang kama ay ilalagay niya ang kanyang kanang kamay sa ilalim ng kanyang kanang pisngi.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay kapag dumating sa kanyang ang bagay na nakakaluwag siya ay siya’y nagpapatirapa bilang pasasalamat sa Allâh (SWT).

Si Propeta Muhammad (SAW) ay hindi matutulog kung walang siwak sa kanyang tabi dahil pagkagising niya ay magsisiwak siya.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay kumakain siya at ang kanyang tatlong daliri ang isinusubo.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay lagi niyang ginugunita ang Allâh (SWT) sa bawat oras.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay nagdarasal ng Salātud-Duhā.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay nag-aayuno tuwing araw ng lunes at huwebes.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay laging nananalangin sa Allâh (SWT) na gawing mabuti ang kanyang ugali samantalang siya ang pinakamabuting ugali na tao.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay kapag mayroon siyang nakikita na kinalulugdan niya ay sasabihin niya ang: ako’y nagpapasalamat sa Allâh (SWT) sa Kanyang mga biyaya. At kapag mayroon namang nakikita na kinasusuklaman niya ay sasabihin niya ang: ako’y nagpapasalamat sa Allâh (SWT) sa lahat ng bagay.

Si Propeta Muhammad (SAW) ay kapag natapos niyang ilibing ang patay ay tatayo at sasabihin niya sa kanyang mga kasama: ipanalangin ninyo ang inyong kapatid ng kapatawaran, at manalangin kayo na manatili sa kanya ang kapanatagan sapagkat ngayon ay tatanungin siya.

Ayon kay ‘Aaishah (kalugdan siya ng Allâh) kanyang sinabi: “Ang Propeta sumakanya ang pagpapala ng Allâh at kapayapaan ay laging nagsasabi: O Allâh! Ginawa Mong mabuti ang paglikha Mo sa akin, nawa’y gawin Mo ring mabuti ang aking ugali.” Iniulat ang Hadeeth na ito ni Imaam Ahmad.

Sinabi ng Allâh (SWT) sa Banal na Qur’ân:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا. سورة الأحزاب

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “Katiyakang nasa sa inyo sa Sugo ng Allâh (na si Muhammad) ang isang mahusay na halimbawa para sa sinumang nagnanais na makatagpo ang Allâh, at sa huling araw, at laging ginugunita ang Allâh. (Surah Al-Ahzaab 33:21)

Kaya, gawin nating huwaran si Propeta Muhammad (SAW) sa pamamaggitan ng kanyang mga kaugalian upang maging mapayapa ang ating pamumuhay dito sa Mundo hanggang sa kabilang buhay.

Related Post