Araw ng Pagkaligtas ni Moises at Pagkalunod ni Paraon (video)

 

Ang paksa na ito ay isa sa  koleksyon ng mga Khutba ni Ustadz Mojahid Gumander sa Masjid Filipino (Marzouq Al-Badr) Kuwait na kung saan isang mainam na paksa na tumatalakay tungkol sa araw ng Ȁshoorā, ang ikasampung araw ng buwan ng Muḥarram. Ito yong araw ng pagkaligtas ni Propeta Moises sumakanya ang kapayapaan mula kay Paraon. Ito ypng araw na nag-ayuno si Propeta Moises bilang pasasalamat sa Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā). Ito yong araw na nag-ayuno din si Propeta Muḥammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) at ipinag-utos niya na mag-ayuno sa araw na ito, sapagkat mabubura ang isang taon na kasalanan sa pamamagitan ng pag-aayuno rito…

httpv://www.youtube.com/watch?v=e1PHIMm43VM

Related Post