Ang Kahulugan ng Tarâweeⱨ at ang Kahalagahan Nito

Ang Kahulugan ng Tarâweeⱨ at ang Kahalagahan Nito

Ang Tarâweeⱨ ay salitang arabik na ang kahulugan nito ay panggabing dasal pagkatapos ng Ṣalâtul Eshâ tuwing buwan ng Ramaḍân. Ito ay isang kanais-nais na pagdarasal na kung saan ay mainam na isagawa nang sabay-sabay (kongregasyon).

Kapag sinabi na Ṣalâtut Tarâweeⱨ, ang ibig sabihin nito ay pagdarasal ng Taraweeⱨ, sa ibang katawagan nito ay Ṣalâtul Qiyâm.

Ang Ṣalâtut Tarâweeh o kaya’y pagdarasal ng Tarâweeⱨ ay isang kapatawaran sa mga naunang kasalanan. Ayon kay Abu Hurayrah (Raḍi-Allǎhu Ànhu) kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam): “Sinumang magdasal ng Qiyâm (Tarâwee) bilang pananampalataya at hangad matamo ang gantimpala ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan.” Napagkasunduan ang Ⱨadeeth na ito nina Al-Bukhâri at Muslim. Tingnan ang Sharⱨ Riyâḍuṣ Ṣâliⱨeen, Ⱨadeeth 1/1187, Ikatlong Bahagi, Pahina 350.

Related Post