Ang Kabutihang Ugali

Ang Kabutihang Ugali

Ang taong nananampalataya ay hindi nagmamataas o pinagmamataasan ang kanyang kapwa ...

Hindi ka Pinabayaan ng Allah

Hindi ka Pinabayaan ng Allah

Si Propeta Muhammad nang maputol sa kanya ang rebilasyon siya ay lubos na nalungkot ...

Walang Kasin-tulad Na Pakikitungo

Walang Kasin-tulad Na Pakikitungo

Sikapin natinng maging huwaran natin ang Propeta sa pag-uugali at mabuting pakikitungo sa kapwa ...

Si Hesus Ay Nagsabi Na Mayroong Darating Na Isang Sugo

Si Hesus Ay Nagsabi Na Mayroong Darating Na Isang Sugo

Hesus (sumakanya ang kapayapaan) ay nagpatotoo sa naunang Kasulatan at nagbigay ng magandang ba ...

May Himala Po Ba si Propeta Muḥammad? (video)

May Himala Po Ba si Propeta Muḥammad? (video)

Ang pinakamalaking himala ni Propeta Muḥammad sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan ay ...

Mga Kaugalian ng Propeta

Mga Kaugalian ng Propeta

Siya ay laging nananalangin sa Allâh na gawing mabuti ang kanyang ugali samantalang siya na ang ...