Si Propeta Ay Isang Ulila Noong Bata Pa

Si Propeta Ay Isang Ulila Noong Bata Pa

Siya ay isang ulila noong siya ay bata pa bagkus hindi pa naipanganak ay naging ulila na ...

Ang Israa wal Mi’raaj at ang mga Propeta

Ang Israa wal Mi’raaj at ang mga Propeta

Kasama ng Propeta sa kanyang pag-Israa wal Mi’raaj si Jibreel (Anghel Gabriel) at ang kanyang s ...

Maikling Talambuhay Ni Propeta Muhammad

Maikling Talambuhay Ni Propeta Muhammad

Ang pinagmulang angkan, mga kamag-anak, mga asawa at mga anak ni Propeta Muhammad. ...

Ang Kaarawan ni Propeta Muḥammad (video)

Ang Kaarawan ni Propeta Muḥammad (video)

Ano ba ang batayan upang masabi na tayo ay nagmamahal kay Propeta Muḥammad sumakanya ang pagpap ...

Sino si Propeta Muḥammad? (video)

Sino si Propeta Muḥammad? (video)

Maikling panayam tungkol sa talambuhay ni Propeta Muḥammad (Sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at ...

Ang Huling Propeta At Sugo

Ang Huling Propeta At Sugo

Siya ay Arabo na nagmula sa angkan ni Propeta Ismael na anak ni Propeta Abraham ...