app

Ang Impiyernong Apoy

Ang Impiyernong ApoyBismillah… Isa sa itinituring na kakila-kilabot na nilikha ng tunay na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha, ang iisa ang tunay na makapangyarihan sa lahat, ang Hari sa Araw ng Paghuhukom – si Allah ‘Azza wa Jal.

“Ang Impiyernong Apoy”

Ito po ang ating paksang napili sa araw o gabing ito na in sha Allah patnubayan tayo ni Allah (SWT) at maging makabuluhan sa bawat isa sa atin ang kaalaman sa pagbabahagi nito.

Sa takdang oras o araw na ng paglilitis sa ating lahat sa araw ng paghuhukom at isa sa magiging hantungan ng mga talunan ang tinatawag na kaparusahan sa Impiyerno kabaligtaran sa mga ituturing na mga tagumpay naman ang mga mananahan sa Paraiso magpakailanman.

Nagtalaga ng mga tagapagbantay ang Allah (SWT) sa lugar na ito na ang kilala at tanyag sa mga tawag na Naar, Jaheem, Jahannam, Sa’eer, Saqar, Hatamah o Haawiyah. Nasa malapit na kahulugan naman sa tagalog ay ang binansagang nagngingit-ngit o naglalagablab na Apoy, ang parusa sa napakalalim na tapunang Apoy, ang bumubugang Apoy, ang nagraragasang Apoy, ang napakabagsik sa sobrang init na Apoy, ang pumuputol o bumabali at dumudurog sa anumang itatapon dito, ang tapunan ng sinumang tutupukin o lilitsunin dito at ipaghahagisan o ipagtatapon sa lahat ng sulok sa mga lugar na Mundong Apoy na ito.

Ayon sa paliwanag ng Sugo (SAW): Sa Israa wal Miraaj (ang paglakbay sa gabi at pag-akyat sa langit) lalu na ang ipinakitang tagpo tungkol sa hantungan sa Paraiso at Impiyerno ang imahe ng Impiyerno ay kakila-kilabot at nakakatakot na lugar o tagpo na kailanma’y hindi ito pwedeng iparis o itulad sa anumang mga sitwasyon sa Mundo kung ito ay ihambing. Tulad ng sinabi ng Sugo (SAW): “Kailanman hindi pa ako nakakita ng ganitong lugar o sitwasyon saanman dito sa lupa.”

Para kang basura kung ituring na itinatapon dito, dahil tulad lang ng isang walang saysay o halagang bagay at importansya, kaya naman parang tapunan ito sa mga katulad na basura sa mga basurahan. Maraming maririnig na mga sigawan, mga katakutan, mga hiyawan ng mga pinaparusahan dala ng hapdi at pagpipighating mga nararamdaman mula dito dahil sa lupit na tindi ng parusa na kanilang nalalasap o nararanasan.

May mga walang katapusang sisihan, walang humpay na mga iyakan, mga dugo at hindi na luha ang iiyak dahil mauubusan lamang ng tubig na luha ang bawat parurusahan, kaya mga dugo na ang mga luhang dumadaloy sa tindi ng mararamdaman sa mga parurusahan dito.

May mga Kadenang nakagapos sa bawat pinaparusahan para hindi kailanman sila makakaalpas o makakatakas sa mga parusa ng galit ng Apoy. Sa bawat mga Kadenang ito ay mayroong singsing (o ring) na kung ang singsing na ito ay ihuhulog sa lupa o Mundo natin sa ngayon ay masusunog ang anuman na mga nilalaman sa Mundong ito. Ang kadenang ito ay itatali at igagapos sa sinumang tutuhugin at itutusok o ilalagos ito sa mga ilong, o sa mga bibig at sa mga pwetan, na tulad ng isang manok na nililitson (o niluluto) sa isang tingting (o stick).

May 200 beses nabanggit ang Impiyernong Apoy sa loob ng Qur’an at mayroon namang 212 na beses na ipaliwanag sa Sahih Al-Bukhaari na mga Hadeeth tungkol dito sa Impiyerno.

Sa lupa ang Apoy ay hindi mo makikitaan ng sariling buhay kung hindi sa pamamaraang ikaw mismo ang magsisindi nito o magpapasabog o magpapa-usok o anumang pamamaraan para ito tumupok o sumindi. Ngunit sa sa Impiyerno ang Apoy ay may katangiang magalit at magsalita at gumalaw at iba pa lalung-lalo na kung tutupukin na niya sinuman o anumang kanyang susunugin tulad na ang mga sumusuway at ang mga ‘di naniniwala o ‘di nagsisimpalataya sa mga aral at gayundin ang mga may kaalaman sa katotohanan ngunit hindi naman tumutupad at sumusunod.

Ang sukat ng Impiyerno ay ubod sa pagkalaki at napakalalim, sa tuwing may ilalagay o ihuhulog dito ay magsasalita ito ng: “mayroon pa ba? o mayroon pa bang iba?!” may isang pangyayari naitala sa isang Hadeeth na sinabi ng Sugo (SAW) sa mga Sahaabah (kasamahan ng Propeta) ay may marinig silang pagyanig o ugong na pagkabagsak at itinanong nila ito sa Propeta (SAW) ang sinabi niya: “Ito ay ang bato na naihulog sa Impiyerno noon pang 70 taong nakaraan at ngayon lang bumagsak.”

Nakakatindig ng balahibo ang sitwasyon ng mga taong pinaparusahan sa Impiyerno, ang kanilang paa, ang mga kamay at mga leeg nito ay may mga gapos na nakatali ng Kadena na may bilang 70,000 (ropes) o tali at bawat isa nito ay may nakahawak na 70,000 na mga Anghel na nakatalaga. Kaya may 4,900,000,000 na mga Anghel ang nakatalaga sa bawat parurusahan.

Ang tagpo dito ay tulad ng pagtupok at matinding pagpaparusa ng Apoy na may matinding galit, may mga mababangis na mga hayop na may mga pangil katulad ng mga Ahas, mga Alakdan, at mga Alupihan at mga katulad nito sa loob ng napakadilim na lugar o maituturing na Mundo ng walang hanggang katatakutan at pagpaparusa.

Sa araw ng paghuhukom maging ang Araw at Buwan ay itatapon dito sa Impiyerno, ayon sa Hadeeth ni Muslim: “Ang anumang o sinumang sinamba maliban sa Allah (SWT) ay itatapon doon sa Jahannam.”

Sa pinaka ibaba o ilalim nitong Impiyerno ay mananahan, ibibilang at itatapon ang mga Munaafiqun. Sila ay itutulad sa mga panggatong kasama ng mga bato na sama-samang tutupukin. Tulad ni Abu Taalib ang tiyuhin at nag-alaga sa Propeta (SAW) ay tumanggi at hindi yumakap sa Islam kahit pa mismo ang Sugo (SAW) ang masidhing nag-imbita sa kanyang tiyo. Siya ay may parusang pinakamababang parusa. Mula sa kanyang bukong-bukong ay aabot ang Apoy at dahil dito ang kanyang utak ay kukulo.

May 7 na mga pintuan o bahagdan (o level) at mayroong bawat isang mga taga-pangalaga o tagabantay. At sa bawat bahagi nito ay may iba’t ibang uring mga pagpapahirap at tagpo na pamamaraang saktan, sunugin, tupukin at iba’t iba pang parusang mga masisidhing nakakakilakilabot at katakut-takot. Ipapasok dito ang bawat ituturing na bilanggong parurusahan sa bawat kanilang antas na kasaman ay may kani-kanilang katumbas na mga pagpaparusa.

Ang mga panggatong dito ay mga tao sa Impiyerno at mga bato sila ang mga ipupuno at sama-sama silang tutupukin at susunugin pang-habang buhay, na walang pahinga at walang katapusan. Bawat matapos ng pagtupok ay mas lalung masakit pa ang mararamdamang hapdi kaysa sa naunang bahagi ng parusa. Palala ng palala, pasakit ng pasakit, pahirap ng pahirap ang mga bigat na mga parusang magaganap.

Ang init nito ay mula o tulad ng sa tubig, hindi malamig o katamtaman bagkus kumukulong tubig na kayang tumunaw ng kanilang lalamunan, mga balat, mga buto at iba pang bahagi ng katawan ng anuman o sinumang nilalang. May simoy ito na tulad ng hangin ngunit hindi sariwa o masarap hingahin o simuyin o lasapin, bagkus ito ay tuyong hangin, nanunuyot at napakainit, na kayang tumupok at tumunaw sa tatamaan nito na kabilang sa ipaparusa doon sa mga taga-Impiyerno. May lilim ngunit hindi mag sisilbing hingahan para hindi mainitan bagkus ito ang magpapa itim pa lalu sa sinumang aabutan ng usok na mula sa ulap nito na napaka itim. Kaya naman ang mga magiging kulay ng mga tao dito ay mga sunog na sunog at napaka itim.

Ayon sa naitalang Hadeeth mula sa Al-Bukhaari, ang Apoy na ito ay may 70% na init at tinuturing na 1% lamang ang katumbas na init na nadadamang hapdi ang mayroon dito sa ating Mundo. Kaya kung ang acetylene o ang pangputol ng bakal na Apoy ay ang maituturing na isa sa mainit na Apoy sa lupa ito ay 1% lamang na init.

Ang parusa sa bawat araw ay pasidhi ng pasidhi at pahirap ng pahirap sa bawat takbo ng mga panahon. Habang buhay at pang habang panahon na walang katapusan dahil paulit-ulit ang mga sitwasyon.

Ang mga Apoy ay mayroong kakayanang makakita, makarinig, makaamoy at iba pa. Kaya sila ay mayroong pangungutyang sasabihin sa mga pinaparusahan sa Apoy ng Impiyerno tulad ng ‘mga nagtambal!, mga kriminal!, mga walang utang na loob!, mga sakim!, mga hindi tapat!, mga nangangalunya! at iba pa….

Ang pagkain nila dito ay pawang lahat nila isusumpa, hindi ito magdudulot kailanman sa kanila para sila mabusog bagkus ituturing lang nila itong dagdag na parusa at bigatin sa kanilang sitwasyon. Sa tuwing sila ay kakain lalu lamang sila magugutom. Kaya wala silang magawa kundi ang tiising kainin ito ng paulit ulit.

May tinatawag na ‘Zaqoom’ na pangunahing pagkain nilang mga makasalanan, ito ay matinik at mapait na bungang kahoy na magdudulot sa kanya para siya masuka at magbara ito sa lalamunan niya. Tulad ng kumukulong langis na magpapakulo sa tiyan na tulad ng pagbanli ng tubig. May prutas ito sa dulo na hawig sa anyo o hugis ng mga ulo shayatin o ulo mga demonyo. Nakakatakot na puno.

Ang inumin nila ay kumukulong tubig, mga kumukulong fluid o likido na mula sa katas ng mga pawis, grasa, mga nagnanaknak na mga sugat na nagnanaknak, mga nana, mga suka, mga ihi, o mga dumi ng mga taong pinaparusahan sa Impiyerno. Hindi nila ito malulunok ng madali dahil nakakadiri at nakakasuka.

May parusa pang dulot mula sa mga bakal na may sima na ihahambalos o ipapalo ng mga Anghel sa mga parurusahan dito. May parusa ding kakaladkarin ang mukha ng mga makasalanan. Kung papaano tayo nakapaglalakad sa pamamagitan ng paa sa Impiyerno ay magiging baligtad ang mukha ang siyang magiging paa at ito ay ikakayod at ikakaladkad sa Apoy.

Kahit saanman magtungo ay napapaikutan ng mga Apoy ang lahat ng mga lugar, mapa-itaas o ilalim, kaliwa o kanan at saan mang dako o harapan at likuran.

Walang kamatayan dito hindi mamamatay ang sinuman dahil tunay na paulit-ulit lamang ang tagpo ng parusa at ito ay palala ng palala at patindi ng patindi.

Ang mga kasuutan ng mga parurursahan dito ay yari sa Apoy, Aspalto at napakainit na bakal na tutunaw sa balat ng susuot nito. May isusuot din na yari sa Apoy na isusuot sa ulo at para tupukin ang mukha ng taong parurusahan.

Ang may pinaka mababang parusa dito ay ang taong nakatayo at nakasuot ng sandalyas o tsinelas na yari o gawa sa apoy na mag dudulot sa kanya ng pagkulo ng kanyang utak.

Sa araw ng pagkabuhay muli (ayon ito sa isang Hadeeth mula sa naitala ni Al-Bukhaari) may panahon na tatanungin sila (mga tao sa Impiyerno) ni Allah (SWT) ng: “Kung bibigyan kayo ng buong isang Mundo na punung-puno ng mga ginto, gagawin ba ninyo itong pangtubos (o pang-ransom) para kayo ay mai-alis sa Impiyerno?” Ang kanilang sagot ay “Oo!” at sasabihin sa kanila ni Allah ‘Azza wa Jal “Ako ay nagtanong at humingi lamang sa inyo noon ng mas simple dito, o maliit at magaan lamang na pabor kaysa diyan. Hiniling Ko sa inyo na wala kayong sasambahin maliban sa Allah (SW) ngunit kayo ay tumutol at tumanggi.”

Marami sa atin na ipinagpalit ang Mundo sa gawaing pagsa-Salah, sa gawaing hindi pag-aayuno, hindi pagza-Zakah, ‘di pagha-Hajj at iba pang gawaing tama dahil sa Mundo!!!! Marami sa mga tinututuring na mga Munaafiq ang ayaw pa rin isuko ang mga sarili sa Islam kahit alam na nila na tama ito. Dahil ba nasilaw sa kinang ng Mundo at nakalimutan na mas higit pa ang malalasap na ginhawa sa kabilang buhay lalu na kung Paraiso ito.

Kailan pa tayo matatakot at matatauhan? Hanggang dito na lamang at Assalam ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Mula sa panulat ni Bro. Yusuf Josh P. Barbas (j8shua_2020@yahoo.com).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.