app

Ang Pagiging Makatarungan sa mga Babae

Ang Pagiging Makatarungan sa mga Babae

Kung ang isang lalaki ay mayroong asawa na higit sa isa, kinakailangan niyang gampanan ang pantay-pantay na pagsusustento sa kanilang mga babae, pantay-pantay ang kanilang mga pagkain o inumin, ang kanilang mga pananamit, ang kanilang mga tirahan, ang mabuting pakikisama sa kanila at ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa madaling salita ay ang pagiging makatarungan sa mga babae.

Kaya dapat lang sa isang lalaki na tanungin niya muna ang kanyang sarili kung kaya ba niyang gampanan ang hinihiling na katarungan at kapag nadarama niyang mayroong kahinaan ang kanyang sarili upang gampanan ito ay nararapat lamang na huwag na niyang naising mag-asawa muli sapagkat ang pagiging di-makatarungan sa kanilang mga babae ay malaking kasalanang pananagutan sa kabilang buhay.

Ngunit hindi naman pananagutin ang isang lalaki sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin tulad halimbawa ng pagmamahal na nararamdaman ng kanyang puso alinman sa kanilang mga babae o kaya’y ang kanyang punlay na naipagkakaloob niya sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagtatalik sapagkat kailanman ay hindi niya kayang maging pantay ito. Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. سورة النساء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: Kailanman ay hindi ninyo kaya na inyong gawing pantay ang pagitan ng mga babae (sa pagmamahal) kahit na sikapin pa ninyo ito, kaya huwag kayong kumiling ng lubhang pagkiling (sa inyong mahal) upang maiwan ninyo siya (ang iba) na nasa alanganin. (An-Nisâ 4:129)

At sa isang Ⱨadeeth, ayon kay Ȁishah (Raḍi-Allǎhu Ànhu) kanyang sinabi: naging kaugalian ng Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) na siya ay makatarungan sa paghahati para sa kanyang mga asawa, at sinabi niya: “Allahumma haadhaa qasmee feemaa amliku falaa talumnee feemaa tamliku walaa amlik” – O Allǎh! Ito ang aking paghahati sa anumang aking kakayahan at huwag Mo akong sisihin (o bigyang-sala) sa anumang Iyong kakayahan na wala sa akin ang kakayahan)). Tingnan ang Subulus Salâm Sharⱨ Buloogh Al-Marâm, Ⱨadeeth 1/1001, Ikatlong Bahagi, Pahina 166.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.