app

Mga Kaalaman sa Poligamiya

Abdullah Callo

1. Upang mapangalagaan ang isang lalaki sa mahahalay na bagay, sapagkat mayroon sa mga kalalakihan na hindi sapat ang isang babae upang punan ito ng kanyang pangangailangang seksuwal.

2. Upang mapangalagaan ang isang lalaki sa mahahalay na bagay, sapagkat maaaring kinasusuklaman niya ang kanyang maybahay dahil sa masamang ugali na naidudulot nito.

3. Upang mapangalagaan ang isang babae sa mahahalay na bagay, at upang magiging lehitimo ang kanyang mga anak.

4. Upang mabigyan ang isang lalaki ng kanyang kahilingan na magkaroon ng anak, sapagkat maaaring ang kanyang maybahay ay baog o di kaya’y may karamdaman na wala ng pag-asang magka-anak.

5. Upang mabigyan ang isang lalaking naghahangad na magkaroon ng maraming anak, at ito ay hindi magkatotoo maliban lang na siya ay mag-asawa muli.

6. Upang makaiwas ang isang lalaki sa mga karumal-dumal na ipinagbabawal, sapagkat maaaring may nagugustuhan siya na ibang babae at hindi na kayang iwanan ito.

7. Upang makaiwas ang isang lalaki sa mga karumal-dumal na ipinagbabawal, sapagkat maaaring siya ay nasa ibang bansa dahil sa paghahanap-buhay at hindi niya kayang magtiis na nag-iisa.

8. Upang mabawasan ng tuloy-tuloy ang paghigit ng bilang ng mga babae sa bilang ng mga lalaki sa mga lipunan at mapangalagaan ang kanilang karangalan at kalinisan.

9. Upang mabawasan ang sobrang pagdami ng mga babaeng balo sanhi ng mga digmaang kumikitil sa buhay ng mga lalaki, kaya sa pamamagitan nito ay hindi mawawalan ng kakalinga sa mga babaeng balo at malulunasan ang pighati sa pagkamatay ng kanilang asawa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.