app

Ang Alituntunin ng Pag-aasawa sa Islâm

Ang Alituntunin ng Pag-aasawa sa Islâm

1. Obligado (واجب): magiging obligado ang pag-aasawa kapag ang isang lalaki ay naghahangad na mag-asawa at siya’y makakapagtaguyod sa lahat ng mga pangangailangan hinggil dito, at siya ay nangangamba sa kanyang sarili na makagawa ng karumal-dumal na ipinagbabawal tulad ng pangangalunya kung sakaling hindi makapag-asawa.

2. Kanais-nais (مستحب): magiging kanais-nais ang pag-aasawa kapag ang isang lalaki ay naghahangad na mag-asawa at siya’y makakapagtaguyod sa lahat ng mga pangangailangan hinggil dito, at hindi siya nangangamba sa kanyang sarili na makagawa ng karumal-dumal na ipinagbabawal tulad ng pangangalunya kung sakaling hindi makapag-asawa.

3. Kasuklam-suklam (مكروه): magiging kasuklam-suklam ang pag-aasawa kapag ang isang lalaki ay walang hangad na mag-asawa dahil siya’y hindi handa sa kanyang sarili upang gampanan ang karapatan sa pag-aasawa, kahit na siya’y mayaman pa.

4. Ipinagbabawal (محرّم): magiging ipinagbabawal ang pag-aasawa kapag ang isang lalaki ay hindi makakapagtaguyod sa lahat ng mga pangangailangan hinggil dito, at siya’y walang kakayahan sa kanyang sarili upang gampanan ang karapatan sa pag-aasawa at natitiyak niya ito sa kanyang sarili.

5. Ipinahihintulot (مباح): magiging ipinahihintulot ang pag-aasawa kapag ang isang lalaki ay walang nakakahadlang sa kanya na mga kadahilanan o mga ipinagbabawal upang siya’y hindi mag-asawa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.