app

Ang Hajar Aswad ay Napakaputi

Ⱨajar Aswad ay Napakaputi at Naging Itim

Bismillah, Alhamdulillah

Ang bawat papuri ay para sa Allah (SWT) lamang, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW) na pinakahuling Propeta at Sugo.

Ang Hajar Aswad (itim na bato) ay sa kapanahunan ni Propeta Abraham Àlayhis Salām (sumakanya ang kapayapaan) noong itayo niya ang mga haligi ng Ka’bah kasama ang kanyang anak na si Ismael Àlayhis Salām (sumakanya ang kapayapaan), sa panahon na iyon ay nangangailangan ng bato si Abraham Àlayhis Salām na ilalagay niya ito sa isang butas na kung saan ay ang kinalalagyan ng Hajar Aswad sa ngayon, sinabi niya sa kanyang anak na si Ismael Àlayhis Salām: O aking anak! Hanapan mo ako ng bato na ilalagay ko rito upang ito ang magiging palatandaan para sa mga tao ang umpisa sa pagsasagawa ng tawāf, agad-agad ng umalis si Ismael Àlayhis Salām upang humanap ng bato at pagbalik niya ay nakita niya na mayroon ng bato ang kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama: O aking ama! Saan mo nakuha ang bato na iyan? Sinabi ng kanyang ama: dumating sa akin si Jibreel (Anghel Gabriel) na dala-dala ang bato na ito at nagniningning sa sobrang puti nito datapuwa’t nasisindawan ng liwanag nito ang bandang silangan at kanluran.

Nabanggit ni Abdullah bin Omar (kalugdan siya ng Allah) na isang Sahābi ni Propeta Muhammad (SAW): Ibinaba ang Hajar Aswad mula sa Langit at doon inilagay sa mount Abu Qubeis na napakaputi, nanatili doon ng 40 years pagkatapos ay inilagay sa Ka’bah sa pamamagitan ni Abraham Àlayhis Salām.

Mayroon ding nakapagsabi na si Abraham Àlayhis Salām ay nanalangin sa Allah na bigyan siya ng mainam na bato upang mailagay niya ito sa Ka’bah, kaya dumating sa kanya si Anghel Gabriel na dala-dala ang bato na ito.

Gayunman, maraming nakapagsalaysay na ang Hajar Aswad ay nanggaling sa Paraiso, ito ay mapapatunayan natin sa isang hadeeth na naisalaysay ni Ibnu Abbās (kalugdan siya ng Allah): “Ibinaba ang Hajar Aswad mula sa Paraiso, at ito ay higit na maputi kaysa sa gatas, subalit ito ay naging maitim dahil sa mga kasalanan ng mga angkan ni Adan.” Iniulat ang hadeeth na ito ni At-Tirmidzi. Sa iba namang salaysay: “Higit na maputi kaysa sa niyebe (snow or ice).”

Ang Allah (SWT) lamang ang higit na nakakaalam…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.