app

Ang Wuḍu at ang Pamamaraan Nito

Ang Wuḍu at Ang Pamamaraan nito

Bago isagawa ng sinumang Muslim ang Ṣalāh o pagdarasal, kailangang maging malinis siya at dalisay. Ang pagkakadalisay ay maaaring makamtan ito sa pamamagitan ng pagliligo ng buong katawan o kaya’y sa pagsasagawa ng Wuḍu. Ang ibig sabihin ng Wuḍu ay ang paghuhugas sa ilang partikular na bahagi ng katawan sa pamamagitan ng malinis na tubig na kailangang ayon sa pagkasunud-sunod at tuluy-tuloy. Ito ay isang patakaran bago isagawa ang Ṣalāh. Sabi ng Allǎh (Subḥānahu wa Taȁlā) sa banal na Qur’ân:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. سورة المائدة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: “O kayong mga nananampalataya, kapag kayo’y nagnanais magsagawa alāh ay hugasan ninyo ang inyong mukha at ang inyong mga kamay hanggang sa siko, haplusin ninyo (ng basang palad) ang inyong ulo, at hugasan ninyo ang inyong mga paa hanggang sa bukong­-bukong.” (Al-Māidah 5:6)

Ang pamamaraan ng Wuḍu ay ang mga sumusunod:

  1. Kailangang magkaroon ng Niyyah (Layunin) sa sarili na magsagawa ng Wuḍu at huwag na bigkasin ito.
  2. Banggitin ang Bismillǎh (Sa Ngalan ng Allǎh) bago magsimula.
  3. Hugasan ang dalawang kamay ng tatlong beses, mula sa dulo ng mga daliri hanggang sa pulso, tiyaking ang lahat ng bahagi pati na ang pagitan ng mga daliri ay mabasa ng tubig.
  4. Magmumog ng tubig ng tatlong beses, kanang kamay ang gamitin sa pagmumog.
  5. Hugasan ang ilong sa pamamagitan ng pagsinghot ng tubig ng tatlong beses, at isinga ang tubig na ipinasok sa ilong.
  6. Hugasan ang mukha o maghilamos ng tatlong beses hanggang sa mga tainga, nuo at baba kasama na ang balbas.
  7. Hugasan ang mga braso ng tatlong beses, mula sa pulso hanggang sa siko, kanan ang mauna bago ang kaliwa.
  8. Haplusin ng basang kamay ang ulo ng isang beses lamang, mula sa tinutubuan ng buhok sa nuo hanggang sa batok nito at pabalik, pagkatapos ay haplusin ang mga tainga.
  9. Hugasan ang mga paa ng tatlong beses, mula sa dulo ng mga daliri hanggang sa bukong-bukong, kanan ang mauna bago ang kaliwa.

Pagkatapos maisagawa ang Wuḍu ay bigkasin ang: “Ash-hadu an Lā ilāha illa-Allǎh, wa Ash-hadu anna Muammadan Àbduhu wa Rasooluh” – ang kahulugan nito sa tagalog – Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allǎh, at ako ay sumasaksi na si Muḥammad ay Kanyang Alipin at Sugo.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.