app

Ang Zakātul Fiṭr

Zakâtul Fiṭr

Ang Zakātul Fiṭr ay isang tungkulin ng bawat Muslim na ibinibigay sa mga mahihirap bago matapos ang Ramaḍān. Subalit ayon sa mga Pantas sa Islām ay mas mainam na ibigay ang Zakātul Fiṭr sa huling araw ng Ramaḍān at ito ay kailangang maibigay bago sumapit ang pagdarasal ng Eidul Fiṭr. Ang Zakātul Fiṭr ay nagdadalisay sa nag-aayuno kung sakaling may nasabi o nagawa na mga walang kabuluhan sa mga araw ng Ramaḍān. Ito rin ay bilang tulong sa mga Mahihirap upang mapabilang sila sa kasiyahan sa araw ng Eidul Fiṭr simbulo ng pagkakaroon ng pantay-pantay. Ayon sa Ḥadeeth na naisalaysay ni Ibnu Àbbās (kalugdan siya ng Allǎh) kanyang sinabi: “Ipinag-utos ng Sugo ng Allǎh (alla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) ang Zakātul Fir bilang pagdadalisay sa nag-aayuno mula sa walang kabuluhan at mahahalay na salita; at bilang pagpapakain sa mga mahihirap. Sinumang magbigay nito bago ang pagdarasal (alātul Eid), ito ay Zakāh (Zakātul Fir) na katanggap-tanggap; at ang sinumang magbigay nito matapos ang pagdarasal, ito ay kawang-gawa na kabilang sa mga kawang-gawa.” Iniulat ang Ḥadeeth na ito nina Abū Daud at Ibnu Mājah. Tingnan ang Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmi, Pahina 607.

Ang halaga na ibibigay na Zakātul Fiṭr ay isang Ṣāà na tamr (dates) o shaeer (barley), o kaya’y isang Ṣāà na bigas. Ayon sa Ḥadeeth na naisalaysay ni Ibnu Omar (kalugdan siya ng Allǎh) kanyang sinabi: “Ipinag-utos ng Sugo ng Allǎh (alla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) ang Zakātul Fir: isang Ṣāà na tamr (dates), o isang Ṣāà na shaeer (barley), sa mga Muslim na alipin at malaya, lalaki at babae, bata at matanda; at ipinag-utos niya na ibigay ito bago lumabas ang mga tao sa pagdarasal.” Napagkasunduan ang Ḥadeeth na ito nina Al-Bukhāri at Muslim. Tingnan ang Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmi, Pahina 608.

Ang ibig sabihin ng Ṣāà (صاع) sa malapit na kahulugan nito ay salop, at ang isang Ṣaà ay katumbas ng apat na dakot ng dalawang magkadikit na kamay ng isang malaking tao. Ito ay may katumbas na humigit kumulang sa dalawa’t kalahating kilong bigas, subalit mangyari lamang na makipag-ugnayan sa lugar na kinaroroonan kung magkano ang katumbas nito. Ayon sa mga Pantas sa Islām ay maaaring ibigay ang Zakātul Fiṭr sa walong klaseng mga tao na binibigyan ng Zakāh na kung saan ay nabanggit sa banal na Qur’ân sa Surah At-Tawbah ika-60 na talata. Ang ilan sa mga Pantas tulad ni Imām Abū Ḥaneefah at iba pa ay kanilang ipinahintulot ang pagbibigay ng pera imbes na bigas. Kung magkanong halaga ng pera ang dapat ibibigay na Zakātul Fiṭr ay magsunod na lamang sa Dārul Iftā.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.