app

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid, Madrasah o Sahod ng mga Ustadz

Zakāh Para sa Paggawa ng Masjid o MadrasahItinala ni Bro. Abdullah Tabing

Tanong: Ang tanong ay tungkol sa Zakat, kung ito ba ay maaring ipagawa ng Masjid o ipagawa ng Paaralan o ibigay na bilang sahod ng mga Ustadz?

Sagot: Bismillah, Alhamdulillahi Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah, Waala Alihi Wasahbihi Waba’d. Una, walong klase lamang ang nabanggit sa banal na Qur’an na nararapat na pagkalooban at tumanggap ng Zakah, sa Surah Al-Taubah 9: 60… Dahil doon nagkaisa ang mga pantas sa Islam na ang mga Muslim ay nararapat na tumanggap ng Zakah kung sila ay makakabilang sa walong klase na nabanggit, pati na rin ang hindi mga Muslim kung sila ay sinasanay ang kalooban o inaasahang maakit sa Pananampalataya batay sa ikaapat na klase na nabanggit (Mu’allafat Qolubohom). Kaya, wala tayong nakikita na kasamaan kung ipagkaloob ang Zakah sa mga Ustadz o mga nagtuturo sa Madrasah (Islamic School), gayundin sa mga estudyante kung sila ay makakabilang sa mga maralita at dukha, na una at ikalawang klase na nabanggit (Al-Foqara at Al-Masakin).

Tungkol naman sa paggawa ng Masjit o Madrasah ay isang isyu na hindi napagkaisahan ng mga pantas, sa dahilang hindi nila pagkakaisa sa kahulugan ng ikapitong klase, ang DAAN SA ALLAH (FI SABILILLAH). Nagkaiba ang mga naunang pantas kung ito (FI SABILILLAH) ba nauukol lamang sa mga gastusin sa JIHAD o sa mga MUJAHIDEEN o mga nakikipaglaban alang-alang sa Allah o kaya ay pati na rin sa mga bagay na maituturing na daan sa Allah kahit hindi lamang sa JIHAD. Nabanggit nina Sheikh Abdulaziz Bin Baz, Al-Sheikh Mohammad Salih Bin Al-Uthaimin at Al-Ramli (Kaawaan sila ng Allah) ang pagkakaisa (Ijmaa) ng mga pantas na ito ay nauukol lamang sa JIHAD. Si Al-Qortubi ay nagsabing ito ay nauukol lamang sa mga nakikibaka (Guzat). Si Ibn Al-jawzi ay nagsabing ito ay nauukol lamang sa mga nakikibaka at kumakanlong sa lugar ng mga Muslim (Guzat at Murabiton). Si Abu Hayyan Al-Andalusi ay nagsabing ito ay nauukol sa Mujahid. At si Al-Tabari ay nagsabing ang katwiran ay sa pakikibaka sa di nananampalataya. Kabilang sa mga pantas na ito ay sila Abu Hanifa, Maalik at si Al-Shafiee (Kaawaan silang lahat ng Allah). Ang mga nagsabi namang ang FI SABILILLAH ay hindi lamang nauukol sa JIHAD o pakikipaglaban ay sina Al-Shasi ayon sa nabanggit ni Al-Razi at si Ishaq Ibn Rahawaih, at ayon sa kay Ahmad Ibno Hambal pumapasok dito ang Hajj (Kaawaan din silang lahat ng Allah).

Banggitin natin ang mga nakalabas na fatwa tungkol sa Zakah kung ito ay maaring gamitin sa paggawa ng Masjid at Madrasah:

HINDI MAAARI, ayon sa kay Al-Sheikh Ibn Baz, Al-Sheikh Mohammad Salih Al-Uthaimin (Kaaawaan sila ng Allah). At mayroong nagtanong sa Committee ng Al-Ifta, Ministry of Al-Awqaf and Islamic Affairs sa Kuwait tungkol dito at ang sagot nito ay; hindi maaari malibang kung ang mga ito (institusyon) ay nauukol lamang sa mga Muslim na maralita at dukha, at kung ang mga ito rin ay nakatakda para sa Da’wah sa hindi mga Muslim. Gayundin, si Dr. Mohammad Abdulrazaq Al-Tabtabaee, dean ng College of Shari’ah sa Kuwait University ay nagbanggit ng maraming mga klase na maaaring pagkalooban ng Zakah batay sa pangkalahatang interes ng mga Muslim, maliban sa Masjid at sa paglimbag ng Qur’an. Isang pantas na tagapagpaliwanag ng kahulugan ng Qur’an, si Ibno Atiya ayon sa kanya, hindi ito (Zakah) maaaring ibigay para sa paggawa ng Mosque at pambili ng Qur’an.

MAAARI, ayon sa mga ibang mga pantas katulad ni Dr. Yusof Al-Qardawi, namumuno sa Samahan ng mga Muslim Scholars sa Europe, ayon sa kanya kabilang sa Jihad ang pakikipaglaban sa isip, pag-aaral at kultura. Gayundin, si Sheikh Abdullah Bin Jebrin (Kaawaan siya ng Allah), subalit siya ay nagbanggit ng ilang mga kondisyon; kung ang mga ito ay hindi na napapakinabangan, kung higit ang pangangailangan sa mga ito at kung wala nang mapagkunan para sa paggawa ng mga ito maliban lamang sa Zakah.

Kaya sa nakikita natin batay sa pag-aaral sa mga pananaw ng mga pantas, higit na mainam kung ang Zakah ay hindi gamitin para sa paggawa ng Masjid at Madrasah dahil sa mga sumusunod:

Dahil sa pagkakaisa (Ijmaa) ng mga pantas at sa limitadong bilang o sinif (walo) ang binanggit ng Allah. Kung ipahintulot ang Zakah para sa paggawa ng Mosque, ay magustuhan ng mga nagbibigay nito ang para sa paggawa nito sa halip na ibinigay sa walong klase (sinif), sang-ayon sa nabanggit ni Al-Sheikh  Ibn Al-Uthimin.

Sa nagayon, maraming mapagkukunan para sa paggawa ng Mosque o Madrasah bukod sa Zakah lalo na sa pagdami ng mga donor hinggil ditto. Napapanahon sa Homeland (Mindanao) na umiiral ang JIHAD o pakikipaglaban alang-alang sa Allah, at ang mga MUJAHIDEEN ay nahahanap sa kanila ang walong klase na nabanggit sa banal na Qur’an.

Ang Allah lamang ang higit na nakakaalam.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.